زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (39-46)

عنوان : ( ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , محمدرضا نیکودل , کاظم بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیدگاه زمین شناسی مهندسی، خاک های رمبنده در گروه خاک های مسئله دار قرار می گیرند و مشکلات زیادی را برای پروژه های عمرانی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک ایجاد م ینمایند. هم چنین این نوع خاک سبب تشدید فرسایش زمین و از بین رفتن پوشش گیاهی می شود. یکی از مهم ترین گروه خاک های رمبنده، لس ها می باشند. خاک های لسی، پوشش اصلی شمال کلاله در استان گلستان را تشکیل می دهند. این محدوده از جمله مناطق تحت فرسایش شدید در استان است که در سا لهای اخیر چندین سیل مخرب را نیز تجربه کرده است. همچنین تعداد قابل توجهی فروچاله در نهشته های لسی این منطقه تشکیل شده است. در این تحقیق به منظور بررسی و شناخت خاک های لسی، نمونه هایی به صورت دست نخورده تهیه و به آزمایشگاه منتقل و پارامترهای حدود اتربرگ، وزن واحد حجم، توزیع اندازه دانه ها، چگالی مخصوص و پارامترهای مقاومت برشی تعیین شد. قابلیت رمبندگی این خاک ها با استفاده از نتایج آزمایش تحکیم مضاعف و همچنین بر اساس دو معیار هندی و کلونجر به دست آمد. نتایج این آزمایش ها نشان می دهد که این خا کها جزو لس های رسی با خاصیت خمیری پایین بوده و مستعد رمبندگی می باشند. همچنین نتایج آزمایش های انجام شده نشان میدهد که افزایش نسبت تخلخل در این خاک ها باعث افزایش رمبندگی شده و افزایش میزان فعالیت کانی های رسی باعث کاهش رمبندگی خاک می شود.

کلمات کلیدی

, رمبندگی, آزمایش تحکیم مضاعف, لس, کلاله, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031072,
author = {حافظی مقدس, ناصر and محمدرضا نیکودل and کاظم بهرامی},
title = {ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5245},
pages = {39--46},
numpages = {7},
keywords = {رمبندگی، آزمایش تحکیم مضاعف، لس، کلاله، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان
%A حافظی مقدس, ناصر
%A محمدرضا نیکودل
%A کاظم بهرامی
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2011

[Download]