زمین شناسی ایران, دوره (4), شماره (16), سال (2011-3) , صفحات (3-14)

عنوان : ( همبستگی شاخص دوام با ویژگی های مکانیکی نمونه هایی از سنگ های ساختمانی با تاکید بر تاثیر تعداد چرخه های تر و خشک شدن )

نویسندگان: نیکودل محمد رضا , جمشیدی امین , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص دوام یک پارامتر مهندسی مهم در ارزیابی زوال پذیری سنگ ها در برابر عوامل هوازدگی شیمیایی و فیزیکی است که رابطه نزدیکی با ویژگی های مکانیکی سنگ ها دارد. در این تحقیق، 14 نمونه سنگ ساختمانی تهیه و خصوصیات سنگ شناختی، ویژگی های فیزیکی شامل چگالی، وزن مخصوص قسمت جامد (Gs)، تخلخل، جذب آب و ویژگی های مکانیکی شامل مقاومت فشاری تک محوری، مقاومت کششی برزیلین، شاخص مقاومت بار نقطه ای، شاخص مقاومت پانچ، ارزش ضربه و سرعت موج P آنها تعیین شده است. همچنین آزمایش شاخص دوام تا 15 چرخه انجام شد و همبستگی آن در چرخه های 2، 5، 10 و 15 در برابر ویژگی های مکانیکی با انجام تحلیل رگرسیون دومتغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که رابطه مستقیمی با ضریب همبستگی (R) 0.55تا 0.91 بین شاخص دوام (Id15) و ویژگی های مکانیکی وجود دارد. علاوه بر این، با افزایش تعداد چرخه های تر و خشک شدن، ضریب همبستگی (R) بین شاخص دوام در برابر ویژگی های مکانیکی افزایش یافته است. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که چرخه دوم آزمایش شاخص دوام، نشان دهنده دوام واقعی نیست و برای ارزیابی دقیق تر دوام سنگ ها، ضروری است آزمایش با چرخه های بیشتری انجام شود.

کلمات کلیدی

, چرخه, شاخص دوام, ضریب همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031075,
author = {نیکودل محمد رضا and جمشیدی امین and حافظی مقدس, ناصر},
title = {همبستگی شاخص دوام با ویژگی های مکانیکی نمونه هایی از سنگ های ساختمانی با تاکید بر تاثیر تعداد چرخه های تر و خشک شدن},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2011},
volume = {4},
number = {16},
month = {March},
issn = {1735-7128},
pages = {3--14},
numpages = {11},
keywords = {چرخه، شاخص دوام، ضریب همبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همبستگی شاخص دوام با ویژگی های مکانیکی نمونه هایی از سنگ های ساختمانی با تاکید بر تاثیر تعداد چرخه های تر و خشک شدن
%A نیکودل محمد رضا
%A جمشیدی امین
%A حافظی مقدس, ناصر
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2011

[Download]