علوم پزشکی رازی, دوره (19), شماره (102), سال (2012-12) , صفحات (53-64)

عنوان : ( اثر هشت هفته تمرین ورزشی شدت متوسط بر بیان ژنی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فعالیت آنژیوتانسین- 2 در مردان میانسال )

نویسندگان: دکتر بختیار ترتیبیان , بهروز بقایی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف : هدف از تحقیق حاضر بررسی بیان ژنی آنزیم مبدل آنژیوتانسین ( ACE=Angiotensin Converting Enzyme ) و فعالیت آنژیوتانسین-2 ( Ang II= Angiotensin II ) در مردان میانسال، در اثر هشت هفته تمرینات ورزشی شدت متوسط می باشد. روش­ کار : تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با اندازه گیری ها متعدد می باشد. از بین 96 مرد میانسال داوطلب،20 آزمودنی (40-55 سال) پس اخذ رضایت نامه در تحقیق شرکت داده شدند و سپس به دو گروه تمرین (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) تقسیم شده و هشت هفته تمرین هوازی شدت متوسط (مدت: 45 دقیقه، سرعت: 50-65 درصد حداکثر ضربان قلب فعالیت و شیب: صفر درجه) را اجرا کردند و در سه مرحله: پایه، بعد از چهار هفته، و هفته هشتم، خونگیری از وریدی بازویی به عمل آمد . برای اندازه گیری mRNA آنزیم ACE از روش Real time PCR و برای اندازه گیری، Ang II از روش Elisa استفاده گردید. یافته­ها : فعالیت آنژیوتانسین-2 بعد از 4 هفته فعالیت ورزشی تغییر معنی داری در گروه تمرین نداشت (255/0 p= )، اما بعد از هشت هفته کاهش معنی داری یافت (004/0 p= )، اما در گروه کنترل سطح آنژیوتانسین-2 بعد از چهار و هشت هفته افزایش معنی داری نداشت (952/0 p= و876/0 p= ). بیان ژنی ACE در گروه تمرین بعد از چهار و هشت هفته کاهش معنی داری یافت(001/0 p= ). در گروه کنترل چهار هفته عدم فعالیت منظم ورزشی باعث افزایش معنی دار در بیان ژنی ACE نشد (35/0 p= )، اما هشت هفته عدم فعالیت منظم ورزشی منجر به افزایش معنی دار در سطح mRNA آنزیم ACE گردید (001/0 p= ). نتیجه­گیری : فعالیت های ورزشی شدت متوسط، باعث کاهش سطح شاخص های ژنی و خونی موثر در ایجاد فشار خون در مردان میانسال می شود، در حالی که کم تحرکی چنین روندی را افزایش می دهد. واژه‌های کلیدی: ACE، Ang II، مردان میانسال، تمرین شدت متوسط.،

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: ACE, Ang II, مردان میانسال, تمرین شدت متوسط.,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031091,
author = {دکتر بختیار ترتیبیان and بهروز بقایی and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {اثر هشت هفته تمرین ورزشی شدت متوسط بر بیان ژنی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فعالیت آنژیوتانسین- 2 در مردان میانسال},
journal = {علوم پزشکی رازی},
year = {2012},
volume = {19},
number = {102},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۷۰۴۳},
pages = {53--64},
numpages = {11},
keywords = {واژه‌های کلیدی: ACE، Ang II، مردان میانسال، تمرین شدت متوسط.،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر هشت هفته تمرین ورزشی شدت متوسط بر بیان ژنی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فعالیت آنژیوتانسین- 2 در مردان میانسال
%A دکتر بختیار ترتیبیان
%A بهروز بقایی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J علوم پزشکی رازی
%@ ۲۲۲۸-۷۰۴۳
%D 2012

[Download]