تحقیقات تولیدات دامی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (9-18)

عنوان : ( برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی )

نویسندگان: عاطفه سیددخت دهبار , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , حسین نعیمی پور , مرتضی مهدوی , مهسا ضابطیان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی، پیش بینی ارزش اصلاحی حیوانات و برآورد روند ژنتیکی تولید شیر 305 روز استفاده شد. داده های مورد استفاده شامل 171360 رکوردهای روزآزمون ماهیانه ی شیر دوره ی اول شیردهی96 گله و متعلق به 34257 گاو هلشتاین سه بار دوشش در روز که در سال های 1999 تا 2008 زایش داشتد، بود. در مدل مزبور، اثر ثابت گروه همزمان استان- گله- سال رکوردگیری- فصل رکوردگیری(PHYS)، کواریت سن گاو هنگام رکوردگیری (Age)، کواریت درصد ژن هلشتاین (HF) قرار داده شد. در مدل فوق، از تابع چند جمله ای لژاندر با توان سوم، جهت درنظر گرفتن شکل منحنی شیردهی گاوها در دو سطح ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی نیز استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که ماه های نیمه ی دوم دوره شیردهی، وراثت پذیری بیشتری نسبت به ماه های نیمه اول دوره شیردهی دارند. کمترین وراثت پذیری در ماه اول و بیشترین مقدار آن برای ماه های هشتم و نهم شیردهی بدست آمد. نتایج نشان داد که همبستگی ژنتیکی بین ماه های شیردهی با افزایش فاصله بین آن ها کاهش یافت. رگرسیون خطی ارزش های اصلاحی برآورد شده روی سال زایش برای برآورد روند ژنتیکی استفاده شد. روند ژنتیکی تولید شیر برای حیوانات نر و ماده(دختران) به ترتیب 13/25 و 45/15 کیلوگرم در سال برآورد شد. با توجه به این که روند ژنتیکی از رکوردهای روزآزمون و با مدل تابعیت تصادفی برآورد گردید، استفاده از این روش، نتایج دقیق تری جهت محاسبه ی روند می باشد.

کلمات کلیدی

, روند ژنتیکی, رگرسیون تصادفی, روزآزمون, گله هلشتاین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031097,
author = {سیددخت دهبار, عاطفه and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی and حسین نعیمی پور and مرتضی مهدوی and ضابطیان حسینی, مهسا},
title = {برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی},
journal = {تحقیقات تولیدات دامی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2252-0872},
pages = {9--18},
numpages = {9},
keywords = {روند ژنتیکی، رگرسیون تصادفی، روزآزمون، گله هلشتاین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی
%A سیددخت دهبار, عاطفه
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A حسین نعیمی پور
%A مرتضی مهدوی
%A ضابطیان حسینی, مهسا
%J تحقیقات تولیدات دامی
%@ 2252-0872
%D 2012

[Download]