پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (27), شماره (45), سال (2012-3) , صفحات (85-100)

عنوان : ( نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای شوریجه – تیرگان در دو برش مزدوران و کلات (شرق حوضه کپه داغ) )

نویسندگان: لیدا خدادادی , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرز سازندهای شوریجه و تیرگان در شرق کپه داغ در دو برش کلات و مزدوران بر مبنای نانوفسیلهای آهکی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 15 جنس و22 گونه در برش کلات و 14 جنس و 20 گونه در برش مزدوران شناسایی گردید. با توجه به اولین و آخرین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، بایوزون CC5 از زون بندی Sissingh 1977)) با محدوده ی زمانی هوتروین پسین- بارمین آغازین برای این مرز در دو برش مزدوران و کلات پیشنهاد می گردد.بر اساس شمارش گونه های شناسایی شده و تفاسیر پالئواکولوژی بخش تحتانی سازند تیرگان (مرز شوریجه- تیرگان) ، در عرض جغرافیایی پایین تا متوسط نهشته شده و حوضه ی رسوبی مذکور کم عمق و گرم بوده است.

کلمات کلیدی

, نانواستراتیگرافی, پالئواکولوژی, کپه داغ, تیرگان, شوریجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031098,
author = {خدادادی, لیدا and هادوی, فاطمه and رحیمی, بهنام},
title = {نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای شوریجه – تیرگان در دو برش مزدوران و کلات (شرق حوضه کپه داغ)},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2012},
volume = {27},
number = {45},
month = {March},
issn = {2008-8788},
pages = {85--100},
numpages = {15},
keywords = {نانواستراتیگرافی،پالئواکولوژی، کپه داغ، تیرگان، شوریجه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای شوریجه – تیرگان در دو برش مزدوران و کلات (شرق حوضه کپه داغ)
%A خدادادی, لیدا
%A هادوی, فاطمه
%A رحیمی, بهنام
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2012

[Download]