زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (8), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (159-172)

عنوان : ( نانواستراتی گرافی و رسوب شناسی سازند آب دراز در برش شیخ )

نویسندگان: محمد انور محقی , فاطمه هادوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آب دراز در برش شیخ واقع در غرب کپه داغ، برای نخستین بار بر مبنای نانوفسی لهای آهکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعه نمونه های برای CC18- CC برداشت شده، 21 جنس و 34 گونه شناسایی گردید. با توجه به اولین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، بیوزون های 21 این سازند پیشنهاد گردید. بر مبنای این بیوزو نها، سن سازند آب دراز در برش شیخ، کامپانین پیشین تا ابتدای کامپانین پسین می باشد. بر اساس مطالعه ی این نانوفسی لها، می توان گفت که حوضه آب دراز در برش شیخ در عرض جغرافیایی نسبتاً پایین و دمای نسبتاً بالا قرار داشته و از نظر زیستی دارای پروداکتیویتی پایینی است که به سمت سازند کلات بر عمق حوضه افزوده می شود.

کلمات کلیدی

, بیوزون, کامپانین پسین, کامپانین پیشین, نانوفسیل های آهکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031099,
author = {محقی, محمد انور and هادوی, فاطمه},
title = {نانواستراتی گرافی و رسوب شناسی سازند آب دراز در برش شیخ},
journal = {زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-8574},
pages = {159--172},
numpages = {13},
keywords = {بیوزون، کامپانین پسین، کامپانین پیشین، نانوفسیل های آهکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانواستراتی گرافی و رسوب شناسی سازند آب دراز در برش شیخ
%A محقی, محمد انور
%A هادوی, فاطمه
%J زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology
%@ 1735-8574
%D 2012

[Download]