غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2010-1) , صفحات (568-575)

عنوان : ( تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نر )

نویسندگان: بهزاد مهدی خبازیان , عباس قنبری نیاکی , سید علیرضا حسینی کاخک , فاطمه رهبری زاده , مهدی هدایتی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: فرایند انتقال معکوس کلسترول شامل جمع آوری کلسترول اضافی از بافت های پیرامونی و بازگرداندن آن به کبد به منظور تشکیل صفرا است. این فرایند شامل خروج کلسترول و فسفولیپید از سلول توسط ناقل جعبه ای وابسته به برای تشکیل لیپوپروتئین های پرچگال پری بتای صفحه ای و در A-I به آپولیپوپروتئین های (ABCA آدنوزین تری فسفات ( 1 نهایت استریفه شدن کلسترول توسط آنزیم پلاسمایی لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز برای تشکیل لیپوپروتئین های پرچگال نشان داده شده است. مطالعه ی حاضر به ABCA کروی است. اثر تمرین استقامتی میان مدت بر تظاهر ژن 1 (HDL) سطح لیپوپروتئین های پرچگال ،A-I سطح آپولیپوپروتئین ،ABCA بررسی اثر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن 1 پری بتا، فعالیت آنزیم لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز و سطح لیپوپروتئین پرچگال سرم می پردازد. به این منظور ۲۸ سر موش صحرایی نر ( ۱۴ سر گروه شاهد، ۱۴ سر گروه مورد) از نژاد ویستار برای مدت ۳ هفته با شدت ۲۶ متر در دقیقه و در ABCA به مدت ۹۰ دقیقه، ۵ روز در هفته روی نوارگردان تمرین کردند. یافته ها: به روشنی نشان داد که تظاهر ژن 1 گروه مورد به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود. یافته های مطالعه در خصوص سایر عوامل کلیدی در روند انتقال افزایش معنی دار در غلظت پلاسمایی لیپوپروتئین پرچگال ،A-I معکوس کلسترول حاکی از عدم تغییر آپولیپوپروتئین و در نهایت، افزایش غلظت لیپوپروتئین (P=۰/ فعالیت آنزیم لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز ( ۰۴ ،(P=۰/ پری بتا ( ۰۱ است. یافته های این مطالعه به روشنی نشان م یدهد که ۳ هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط تأثیر (P=۰/ پرچگال ( ۰۰۴ مثبت معنی داری بر روند انتقال معکوس کلسترول و در نهایت پیشگیری از بروز تصلب شراین دارد.

کلمات کلیدی

, انتقال معکوس کلسترول, لیپوپروتئین پرچگال, تمرین استقامتی , ABCA1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031106,
author = {بهزاد مهدی خبازیان and عباس قنبری نیاکی and سید علیرضا حسینی کاخک and فاطمه رهبری زاده and مهدی هدایتی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نر},
journal = {غدد درون ریز و متابولیسم ایران},
year = {2010},
volume = {11},
number = {5},
month = {January},
issn = {1683-4844},
pages = {568--575},
numpages = {7},
keywords = {انتقال معکوس کلسترول، لیپوپروتئین پرچگال، تمرین استقامتی ،ABCA1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نر
%A بهزاد مهدی خبازیان
%A عباس قنبری نیاکی
%A سید علیرضا حسینی کاخک
%A فاطمه رهبری زاده
%A مهدی هدایتی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J غدد درون ریز و متابولیسم ایران
%@ 1683-4844
%D 2010

[Download]