چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2012-10-06

عنوان : ( تاثیر محصورشدگی با FRP بر منحنی اندرکنش نیروی محوری-لنگر خمشی ستونهای بتن مسلح-کد B )

نویسندگان: محمدحسین قدیری راد , حمیدرضا کاظمی , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از متداول‌ترین روش‌های تقویت ستون‌های بتن مسلح به منظور بهسازی عملکرد سازه‌ای آن، محصور نمودن خارجی ستون توسط پلیمرهای مصلح با الیاف (FRP) می‌باشد. بتن تحت فشار تمایل به اتساع جانبی پیدا می‌کند و دورپیچ FRP با ایجاد تنش محصورشدگی، ظرفیت فشاری و شکل‌پذیری ستون را افزایش می‌دهد. مدل‌های مختلفی برای پیش‌بینی رفتار مکانیکی بتن محصورشده با دورپیچ‌های FRP پیشنهاد شده است که بسیاری از آنها امروزه در آیین‌نامه‌های طراحی به کار رفته‌اند. در این مقاله ضمن مرور این مدل‌ها، تأثیر محصورشدگی با دورپیچ FRP بر منحنی اندر کنش نیروی محوری- لنگر خمشی چند نمونه ستون بتن مسلح مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخست، مدل سازی عددی اجزای محدود با نتایج آزمایشگاهی موجود و سپس با مدل‌ای مختلف مقایسه شده و مناسب‌ترین مدل گزیده می‌شود. با توجه به نمودارهای اندرکنش بار محوری- لنگر خمشی ستون‌های دورپیچ شده و بررسی دقیق مدل برتر می‌توان دریافت که ظرفیت در نسبت‌های کم خروج از محوریت، کم‌تر از مقادیر آزمایشگاهی پیش‌بینی می‌شوند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که افزایش نسبت خروج از محوریت، ظرفیت باربری نهایی ستون‌های محصور شده با دورپیچ‌های FRP را به میزان بیشتری نسبت به ستون‌های دورپیچ نشده کاهش می‌دهد.

کلمات کلیدی

, محصورشدگی, ستون بتن مسلح, نمودار اندرکنش, دورپیچ FRP, تحلیل عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031108,
author = {قدیری راد, محمدحسین and حمیدرضا کاظمی and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {تاثیر محصورشدگی با FRP بر منحنی اندرکنش نیروی محوری-لنگر خمشی ستونهای بتن مسلح-کد B},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محصورشدگی، ستون بتن مسلح، نمودار اندرکنش، دورپیچ FRP، تحلیل عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر محصورشدگی با FRP بر منحنی اندرکنش نیروی محوری-لنگر خمشی ستونهای بتن مسلح-کد B
%A قدیری راد, محمدحسین
%A حمیدرضا کاظمی
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
%D 2012

[Download]