چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2012-10-06

عنوان : ( بررسی روش های مختلف تقویت برش اصطکاکی نمونه های بتن مسلح- کد B )

نویسندگان: میلاد خاتمی راد , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد برش اصطکاکی در انتقال برش در سطوح بتن ریزی شده مجزا و با تاخیر زمانی، مقاطع تر ک خورده، درزهای انقطاع، نشیمن و قطعات پی شساخته با استفاده از آرماتورهای انتظار شناخته شده و کاربرد وسیعی دارد. در تعمیر و تقویت سازه های بتنی انتقال برش با استفاده از برش اصطکاکی حایز اهمیت می باشد. می توان تسلیحات خارجی را بصورت ورق ها و نوارهای پلیمرهای مسلح با الیاف (FRP)جایگزین تسلیحات بصورت میلگرد داخلی بتن نمود که امکان جاگذاری آنها در یک سازه عملاٌ امکان پذیر نمی باشد. در این مقاله به بررسی رو ش های مختلف تقویت برشی نمونه های بتنی توسط ور ق های فولادی و اFRP به صورت میله های نصب شده در نزدیک سطح (NSM) و یا نوارهای روی سطح خارجی (EB) پرداخته شده است. ستفاده از الیاف FRP به صورتNSM نسبت روش های دیگر برای تقویت برشی نمونه های بتنی توصیه می شود. طبق این روش، کرنش موثر الیاف FRP ، مقاومت برشی نمونه ها و همچنین شکل پذیری نمونه ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین بر اساس روابط موجود در آیین نامه ACI و مقالات، رابطه ای برای ارزیابی مقاومت برش اصطکاکی ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, برش اصطکاکی, تقویت برشی, سازه های بتن آرمه, FRP, NSM, EF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031109,
author = {خاتمی راد, میلاد and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بررسی روش های مختلف تقویت برش اصطکاکی نمونه های بتن مسلح- کد B},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برش اصطکاکی، تقویت برشی، سازه های بتن آرمه، FRP، NSM، EF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روش های مختلف تقویت برش اصطکاکی نمونه های بتن مسلح- کد B
%A خاتمی راد, میلاد
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
%D 2012

[Download]