زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (3), شماره (1), سال (2010-8) , صفحات (31-40)

عنوان : ( ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد )

نویسندگان: اعظم قزی , ناصر حافظی مقدس , محمد رضا نیکودل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات شهری آسیب دیدن اجزاء بتنی یا فلزی مدفون در خاک نظیر لوله های آب و فاضلاب، گاز و پی ساز ه ها در اثر پدیده خورندگی می باشد. این پدیده تقریبا در همه خاکها وجود دارد و شدت و ضعف آن تابعی از خصوصیات خاک و محیط می باشد. در این مقاله پارامتر های موثر در پدیده خورندگی خاک معرفی شده و وضعیت خاک سطحی شهر مشهد از نظر عوامل مختلف موثر در این پدیده نظیر بافت خاک، اسیدیته، درصد کلر، درصد سولفات و مقاومت ویژه الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بانک داده های مورد استفاده شامل اطلاعات بیش از هفتصد گمانه گردآوری شده و نیز مطالعات ژئوالکتریک انجام شده در سطح شهر در خلال پروژه های مختلف می باشند. نتایج بدست آمده در این بررسی نشان می دهد که بخش عمده شهر مشهد در رده خاک های با خورندگی کم تا متوسط قرار دارد و بخش های محدودی از شرق، شمال شرق و مرکز شهر دارای خورندگی زیاد می باشد. مناطق با خطر خورندگی بالا عموماٌ منطبق با مناطق تخلیه خاک و نخاله ساختمانی در حاشیه مسیل ها و حاشیه شهر در گذشته می باشد.

کلمات کلیدی

, خورندگی خاک, شهر مشهد, خصوصیات شیمیایی خاک, بافت خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031111,
author = {قزی, اعظم and حافظی مقدس, ناصر and محمد رضا نیکودل},
title = {ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {1},
month = {August},
issn = {2228-5245},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {خورندگی خاک، شهر مشهد، خصوصیات شیمیایی خاک، بافت خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد
%A قزی, اعظم
%A حافظی مقدس, ناصر
%A محمد رضا نیکودل
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2010

[Download]