ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-11-08

عنوان : ( بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا )

نویسندگان: ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنگ های مارنی از جمله سنگ های ضعیف می باشند که به دلیل قابلیت تورم و شکفتگی زیاد، مقاومت و دوام پذیری کم در اجرای سازه های مهندسی مشکلاتی را سبب می شوند. ایجاد این مشکلات به دلیل عدم شناخت کافی از ویژگی های زمین شناسی مهندسی این نوع سنگ هاست. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا، بر روی نمونه های برداشت شده، آزمایش های حدود اتربرگ، وزن مخصوص، تخلخل،آزمایش تورم،آزمایش صورت گرفته است. نتایج )XRF( و فلور سانس اشعه ایکس )XRD( بار نقطهای و همین طور آزمایش های پراش اشعه ایکس حاصل از آزمایشات نشان می دهد که نوع و مقدار کانی های موجود در مارن به ویژه کانی های رسی وکربنات کلسیم از عوامل موثر و تأثیر گذار بر ویژگی های زمین شناسی مهندسی این نوع از سنگ هاست.

کلمات کلیدی

, خصوصیات زمین شناسی مهندسی, رابر, کانی های رسی, مارن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031133,
author = {آقاملائی, ایمان and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا},
booktitle = {ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {خصوصیات زمین شناسی مهندسی، رابر، کانی های رسی، مارن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا
%A آقاملائی, ایمان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]