تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (4), شماره (12), سال (2012-12) , صفحات (61-72)

عنوان : ( مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان )

نویسندگان: آسیه اسماعیلی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Hymenocrater، از تیره Lamiaceae و قبیله Mentheae، بوته‌ای با پایه چوبی یا درختچه‌هایی با برگ‌های چرمی خاکستری رنگ و پُر شاخه‌اند. این جنس در فلورا ایرانیکا دارای 11 گونه است که بر اساس گزارش این فلور، 9 گونه از این جنس در ایران است که 5 گونه آن در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی موجود است. از بین گونه‌های موجود در این سه استان، چهار گونه H. calycinus، H. bituminosus، H. platystegius و H. elegans از نظر تاکسونومیکی بررسی و مطالعه شدند. در بررسی مورفومتریک، 80 صفت رویشی و زایشی روی 44 نمونه اندازه‌گیری شد. با استفاده از آزمون Kruskal-Wallis صفاتی که به طور معنی‌داری در جدایی گونه‌ها مؤثر بودند، انتخاب شدند. به این ترتیب، 42 صفت برای تجزیه‌های بعدی استفاده شدند. روابط بین گونه‌ها و جمعیت‌ها با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی بررسی گردید و بر اساس دو مؤلفه ‌اصلی اول، جمعیت‌های H. bituminosus، H. platystegius، H. calycinus و H. elegans تفکیک شدند و در دو گروه تقریباً مجزا قرار گرفتند. ترکیبی از بهترین صفات جدا کننده گونه‌ها نیز با کمک تجزیه افتراقی به دست آمد.

کلمات کلیدی

, Lamiaceae, Hymenocrater, مورفومتریک, تجزیه به مؤلفه اصلی, تجزیه افتراقی, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031140,
author = {اسماعیلی, آسیه and واعظی, جمیل and اجتهادی, حمید and فارسی, محمد and جوهرچی, محمدرضا},
title = {مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2012},
volume = {4},
number = {12},
month = {December},
issn = {2008-8906},
pages = {61--72},
numpages = {11},
keywords = {Lamiaceae، Hymenocrater، مورفومتریک، تجزیه به مؤلفه اصلی، تجزیه افتراقی، خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان
%A اسماعیلی, آسیه
%A واعظی, جمیل
%A اجتهادی, حمید
%A فارسی, محمد
%A جوهرچی, محمدرضا
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2012

[Download]