دانشور پزشکی, دوره (19), شماره (98), سال (2012-5) , صفحات (43-50)

عنوان : ( تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح hsCRP، هموسیستئین، لیپیدهای سرم و توان هوازی در مردان میانسال سالم و غیر فعال )

نویسندگان: ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , محسن جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سه ماه تمرینات هوازی منظم بر سطوح هموسیستئین، hsCRP، لیپیدهای سرم (LDL، HDL، کلسترول تام (TC) و تری گلیسرید (TG))، ترکیب بدن و توان هوازی مردان میانسال سالم و غیر فعال بود. مواد و روش ها: آزمودنی های این تحقیق در گروه تجربی شامل 11 مرد (سن: 43/4 ± 73/44 سال، قد: 04/0 ± 73/1 متر، وزن: 36/9 ± 84/81 کیلوگرم) و در گروه کنترل شامل 10 مرد (سن: 03/8 ± 16/41 سال، قد: 07/0 ± 73/1 متر، وزن: 81/14 ± 18/78 کیلوگرم) بودند. آنها به مدت سه ماه (هفته ای سه روز) یک برنامه تمرین هوازی را با شدت 75 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب خود انجام دادند. قبل و بعد از تمرینات میزان توان هوازی و ترکیب بدن و سطوح ناشتایی متغیرهای خونی آنها اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS-15 در سطح 05/0 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که پس از سه ماه تمرین هوازی در گروه تجربی توان هوازی افزایش معنی دار و BMI، هموسیستئین، hsCRP، TG و TG/HDL کاهش معنی داری داشتند (P<0.05). سطوح LDL، HDL و TC، درصد چربی و وزن در آزمودنی های گروه تجربی هیچ تغییر معنی داری نداشت (P>0.05). نتیجه گیری: سه ماه تمرین منظم هوازی از طریق کاهش معنی دار هموسیستئین و hsCRP به عنوان دو ریسک فاکتور نوظهور قلبی عروقی می تواند در کاهش خطر بیماری سرخرگ کرونری در مردان میانسال سالم و غیر فعال موثر باشد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: عوامل خطرزای جدید, آتروسکلروز, تمرین هوازی, هموسیستئین, hsCRP.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031141,
author = {بیژه, ناهید and ابراهیمی عطری, احمد and محسن جعفری},
title = {تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح hsCRP، هموسیستئین، لیپیدهای سرم و توان هوازی در مردان میانسال سالم و غیر فعال},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2012},
volume = {19},
number = {98},
month = {May},
issn = {2716-9723},
pages = {43--50},
numpages = {7},
keywords = {واژگان کلیدی: عوامل خطرزای جدید، آتروسکلروز، تمرین هوازی، هموسیستئین، hsCRP.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح hsCRP، هموسیستئین، لیپیدهای سرم و توان هوازی در مردان میانسال سالم و غیر فعال
%A بیژه, ناهید
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A محسن جعفری
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2012

[Download]