تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (28), شماره (3), سال (2012-8) , صفحات (411-422)

عنوان : ( تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران kotschyi Boiss Colchicum و C. robustum Stefanov )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , رحیم تقی زاده فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس کلشیکوم به علت تولید کلشی سین شناخته شده است و چندین گونه از آن در نقاط مختلف ایران به صورت خودرو رشد می کنند. سطوح کلشی سین در طی رشد و نمو و در گونه های مختلف، متغیر است. به منظور تعیین میزان کلشی سین و درصد وزن خشک، طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران (Colchicum kotschyi Boiss وC. robustum Stefanov)، کورم ها و بذرهای هر دو گونه طی فصول مختلف (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) در سالهای 1388- 1389 از عرصه جمع آوری گشتند و میزان کلشی سین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) اندازه گیری شد. بیشترین میزان کلشی سین کورم در هر دو گونه در برداشت پاییزه (در زمانی نزدیک به آغاز فعالیت ریشه) با میزان (w/w) 077/0 % و (w/w) 049/0 % به ترتیب در C. kotschyi و C. robustum مشاهده شد. کمترین میزان کلشی سین کورم در C. kotschyi در برداشت تابستان (قبل از شروع گلدهی) و در C. robustum در برداشت زمستان (همزمان با گلدهی و شروع رشد رویشی) بترتیب با میزان (w/w) 0058/0 % و (w/w) 0075/0 % وزن خشک بدست آمد. میزان کلشی سین بذر در C. robustum و C. kotschyi، بترتیب 128/0 و (w/w) 0462/0 % وزن خشک بدست آمد. بیشترین وکمترین درصد وزن خشک کورم در هر دو گونه به ترتیب در برداشت تابستان و زمستان حاصل شد.

کلمات کلیدی

, کلشی سین, Colchicum L., مراحل نموی, تغییرات فصلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031142,
author = {علیرضائی نغندر, مرتضی and آروئی, حسین and شمسعلی رضازاده and شور, محمود and رحیم تقی زاده فرید},
title = {تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران kotschyi Boiss Colchicum و C. robustum Stefanov},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2012},
volume = {28},
number = {3},
month = {August},
issn = {1735-0905},
pages = {411--422},
numpages = {11},
keywords = {کلشی سین، Colchicum L.، مراحل نموی، تغییرات فصلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران kotschyi Boiss Colchicum و C. robustum Stefanov
%A علیرضائی نغندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شمسعلی رضازاده
%A شور, محمود
%A رحیم تقی زاده فرید
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2012

[Download]