گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (2), شماره (9), سال (2012-6) , صفحات (91-103)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کشت و کار و اهلی سازی گیاهان دارویی در رویشگاه طبیعی به حفظ تنوع ژنتیکی و برداشت پایدار کمک می کند. تحت چنین شرایطی نوع اقلیم و خاک گیاهان کشت شده همچون شرایط عرصه است در حالی که کود و نور آفتاب نسبت به عرصه بهتر است. از آنجایی که آلکالوئیدها ترکیبات نیتروژنی هستند، انتظار می رود که افزایش دسترسی نیتروژن با کاربرد کود بتواند نقش مهمی در بیوسنتز و تجمع آلکالوئیدها در گیاهان دارویی داشته باشد. اهداف: هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و کلشی سین در گیاه دارویی C. kotschyi تحت شرایط رویشگاه بود. روش بررسی: آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و هشت تیمار شامل سه سطح کود شیمیایی نیتروژن از منبع اوره (50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره)، سه سطح کود زیستی نیتروکسین (20، 40 و 60 لیتر در هکتار)، تیمار تلفیقی(100 کیلوگرم اوره + 40 لیتر نیتروکسین در هکتار) و تیمار شاهد (بدون کوددهی) طی سال زراعی 89- 88 در زمینی واقع در رویشگاه طبیعی Colchicum kotschyi (واقع در روستای نقندر، حوالی شهر مشهد در استان خراسان رضوی) انجام شد. صفاتی همچون وزن تر و خشک، درصد وزن خشک، طول و قطر کورم در بوته و عملکرد تر و خشک کورم در واحد آزمایشی، وزن تر و خشک بذر در بوته و میزان کلشی سین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه گیری شدند. نتایج: نتایج نشان داد که در کاربرد 40 لیتر در هکتار نیتروکسین بیشترین عملکرد خشک کورم در واحد آزمایشی با میزان g 4/101 حاصل شد و کمترین میزان در تیمار شاهد (39/42 گرم) به دست آمد. عملکرد کلشی سین در واحد آزمایشی در تیمارهای 100 کیلوگرم در هکتار اوره و 40 لیتر نیتروکسین بترتیب با میزان 44/40 و 58/37 گرم، بیشتر از تیمارهای دیگر بود و کمترین میزان آن در تیمار شاهد (56/15 گرم) به دست آمد. بیشترین و کمترین وزن خشک بذر در بوته در تیمارهای شاهد و 150 کیلوگرم اوره بترتیب با میزان 203/2 و 653/0 گرم به دست آمد. نتیجه گیری: به طور کلی سطوح متوسط کودهای شیمیایی و زیستی (100 کیلوگرم نیتروژن یا 40 لیتر نیتروکسین در هکتار) بهترین نتایج را بر عملکرد وزن خشک کورم و عملکرد کلشی سین نسبت به تیمارهای دیگر داشتند.

کلمات کلیدی

, اهلی سازی, آلکالوئید, کود زیستی, C. kotschyi
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031143,
author = {علیرضائی نغندر, مرتضی and آروئی, حسین and شمسعلی رضازاده and شور, محمود},
title = {تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2012},
volume = {2},
number = {9},
month = {June},
issn = {2717-204X},
pages = {91--103},
numpages = {12},
keywords = {اهلی سازی، آلکالوئید، کود زیستی، C. kotschyi},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه
%A علیرضائی نغندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شمسعلی رضازاده
%A شور, محمود
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 2717-204X
%D 2012

[Download]