پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (24), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (34-42)

عنوان : ( آنالیز فیلوژنتیک ژن C 3 ویروس تب برفکی جداشده در ایران در سال 1389 )

نویسندگان: عبدالرؤف محمد عبده الشوکانی , محمدرضا نصیری , سعید زیبایی , مجتبی طهمورث پور , سید مهدی زیلرت نیا , فتحی نجفی , علیرضا حق پرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ابتدا توالی نوکلئوتیدی و اسید آمینه ژن C 3 ویروس تب برفکی سروتیپ O ایران جدا شده در سال 1389 تعیین و سپس با توالی ژن C 3 دیگر سویه های سروتیپ O، A، Asia1 و C این ویروس که در بانک ژن ثبت شده اند، مقایسه گردید. بیشترین میزان شباهت توالی نوکلئوتیدی با دو سویه سروتیپ A هندوستان شاملAIND288/07 و AIND360/00 به ترتیب با 74/93 و 58/93 درصد و سویه سروتیپ O ایران (IRN 303-1) با 11/93 درصد مشاهده شد، در حالی که کم ترین میزان شباهت با سویه های سروتیپ A) GAM/5/98/A) و(O (BKF/2/92/O غرب آفریقا به ترتیب با 01/87 و 11/88 درصد مشاهده گردید. بررسی توالی اسیدهای آمینه نیز نشان داد که ژن C 3 مورد مطالعه دارای بیشترین شباهت با سویه سروتیپ A هندوستان (IND 287/96) با 100 درصد و سپس با سویه سروتیپ O ایران (IRN 303-1) با 56/99 درصد بود و کم ترین شباهت را با سویه سروتیپ A غرب آفریقا (GAM/5/98/A) با 96/92 درصد داشت. بررسی های فیلوژنتیک نشان داد که دو سویه ایرانی (Iran/1/2010 و IRN 303-1) در یک خوشه با سویه های سروتیپ A هندوستان قرار گرفتند، هرچند که دو سویه جدا شده از ایران در نهایت در دو شاخه مجزا از هم جدا شدند. همه سویه های مربوط به یک سروتیپ خاص در خوشه های مختلف قرار گرفته و یک خوشه مجزا برای یک سروتیپ خاص مشاهده نشده است. بنابراین احتمالاً این ژن بین سرتیپ های مختلف محافظت شده بوده و تغییرات ممکن است ناشی از نوترکیبی تصادفی در بین سروتیپ ها باشد. توالی ژن C 3 سروتیپ O شیوع یافته در ایران در سال 1389 در بانک ژن با شماره HQ663880 ثبت گردید.

کلمات کلیدی

, ویروس تب برفکی, ژن C 3, سروتیپ O, بررسی فیلوژنتیک, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031144,
author = {الشوکانی, عبدالرؤف محمد عبده and نصیری, محمدرضا and سعید زیبایی and طهمورث پور, مجتبی and سید مهدی زیلرت نیا and فتحی نجفی and حق پرست, علیرضا},
title = {آنالیز فیلوژنتیک ژن C 3 ویروس تب برفکی جداشده در ایران در سال 1389},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2012},
volume = {24},
number = {4},
month = {March},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {34--42},
numpages = {8},
keywords = {ویروس تب برفکی، ژن C 3، سروتیپ O، بررسی فیلوژنتیک، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز فیلوژنتیک ژن C 3 ویروس تب برفکی جداشده در ایران در سال 1389
%A الشوکانی, عبدالرؤف محمد عبده
%A نصیری, محمدرضا
%A سعید زیبایی
%A طهمورث پور, مجتبی
%A سید مهدی زیلرت نیا
%A فتحی نجفی
%A حق پرست, علیرضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2012

[Download]