شازدهمین انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( شبیه سازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت زاوه - تربت حیدریه با استفاده از کد MODFLOW )

نویسندگان: زهرا خلق ذکرآباد , حسین محمدزاده , حمیدرضا ناصری , رضا نظری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل جریان آب زیرزمینی در واقع مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل می باشد که می تواند عکل العمل ذخیره آب زیرزمینی را در مقابل تنش های وارده (تخلیه و تغذیه) نشان دهد. محدوده ی مطالعاتی زاوه – تربت حیدریه با گستره ای در حدود 2504 کیلومتر مربع در شمال کویر نمک، در جنوب شهر مشهد واقع شده است. کاهش بارندگی و افزایش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در چند سال اخیر باعث افت شدید در سطح آب زیرزمینی و تنزل کمی و کیفی این منابع گردیده است به طوری که هیدروگراف واحد دشت طی سال های آبی 81-80 تا 90-89 حدود 45/9 متر افت در تراز سطح آب زیرزمینی را نشان می دهد. لذا در این تحقیق پس از تهیه و تجزیه و تحلیل قرار دادن کلیه اطلاعات زمین شناسی، هواشناسی، هیدرولوژیکی و هیدرژئولوژیکی مدل مفهومی ساخته شد. سپس با توجه به مدل مفهومی، برای سال آب 88-1387 اقدام به شبیه سازی آبخوان با استفاده از کد MODFLOW در انترفاز GMS گرید. برای ارزیابی تغییرات سطح آب، از آمار سطح ایستابی 21 حلقه چاه پیزومتری موجود در محدوده مورد مطالعه، استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدل، تراز سطح آب را با دقت قابل قبولی شبیه سازی نموده است بنابراین توانایی مدل کردن جریان آب زیرزمینی در آبخوان مذکور را نیز دارد. نتایج بیلان مدل نشان می دهد که بیشترین تغذیه در دشت از مرزهای مدل و بیشترین تخلیه از چاه های بهره برداری و مرزهای خروجی انجام می شود و افت مخزنی حدود 96/31 میلیون متر مکعب در سال در آبخوان رخ داده است.

کلمات کلیدی

, مدل جریان آب زیرزمینی, هدایت هیدرولیکی, آبخوان تربت حیدریه - زاوه, GMS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031145,
author = {خلق ذکرآباد, زهرا and محمدزاده, حسین and حمیدرضا ناصری and رضا نظری},
title = {شبیه سازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت زاوه - تربت حیدریه با استفاده از کد MODFLOW},
booktitle = {شازدهمین انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مدل جریان آب زیرزمینی، هدایت هیدرولیکی، آبخوان تربت حیدریه - زاوه، GMS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت زاوه - تربت حیدریه با استفاده از کد MODFLOW
%A خلق ذکرآباد, زهرا
%A محمدزاده, حسین
%A حمیدرضا ناصری
%A رضا نظری
%J شازدهمین انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]