زمین شناسی ایران, دوره (5), شماره (19), سال (2011-12) , صفحات (31-44)

عنوان : ( ریز زیست چینه نگاری محدوده مرز سنومانین- تورونین در برش حمام قلعه در شرق کپه داغ )

نویسندگان: شمشاد قورچائی , محمد وحیدی نیا , ابراهیم قاسمی نژاد , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشته های سنومانین بالایی و تورونین زیرین در برش حمام قلعه در شرق کپه داغ به منظور تعیین و تفکیک زونهای زیستی جهانی بر مبنای روزن داران مطالعه شدند. برای رسوبات سنومانین بالایی و تورونین زیرین برمبنای زون بندی استاندارد شده و جهانی سه زیست زون شامل Rotalipora cushmani ، Whiteinella archaeocretacea، Helvetoglobotruncana Helvetica شناسایی و تفکیک شد. زیر زونهای معادل Whiteinella archaeocretacea نیز ثبت گردید. ثبت زیست زونهای مربوط به انتهایی ترین قسمت سنومانین بالایی و تورونین زیرین نشان می دهد که به احتمال بسیار زیاد رسوبگذاری در گذر از سنومانین به تورونین پیوسته بوده است.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, مرز سنومانین- تورونین, روزن داران پلانکتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031154,
author = {قورچائی, شمشاد and وحیدی نیا, محمد and ابراهیم قاسمی نژاد and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {ریز زیست چینه نگاری محدوده مرز سنومانین- تورونین در برش حمام قلعه در شرق کپه داغ},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2011},
volume = {5},
number = {19},
month = {December},
issn = {1735-7128},
pages = {31--44},
numpages = {13},
keywords = {کپه داغ، مرز سنومانین- تورونین، روزن داران پلانکتون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریز زیست چینه نگاری محدوده مرز سنومانین- تورونین در برش حمام قلعه در شرق کپه داغ
%A قورچائی, شمشاد
%A وحیدی نیا, محمد
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2011

[Download]