علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (23), شماره (2), سال (2012-10) , صفحات (81-98)

عنوان : ( مطالعه تجربی و تحلیلی دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب بر روی سطوح مختلف )

نویسندگان: امیر کریم دوست یاسوری , محمد پسندیده فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب بر روی سطوح با پسماند زاویه تماس مختلف، ب ه صورت تجربی و تحلیلی مورد بررسی قرار میگیرد. تبخیر سطحی قطرات آب بر روی سطوح، عموماً در سه مرحله صورت میگیرد: مرحله سطح تماس ثابت، مرحله زاویه تماس ثابت و مرحله ترکیب که در آن سطح تماس و زاویه تماس توامان کاهش م ییابد. حل معادله حاکم بر نرخ تبخیر قطره به دلی ل نامعلوم بودن وابستگی زاویه تماس دینامیکی و شعاع تماس به زمان در طی تبخیر قطره، دشوار است. مشاهدات تجربی انجام شده در این تحقیق نشان میدهد که سطوح با پسماند بالا در بیشتر زمان تبخیر در مرحله سطح تماس ثابت قرار میگیرند و این در حالی است که قطره بر روی سطوح با پسماند پایین، در بیشتر مدت زمان تبخیر، فرآیند زاویه تماس ثابت را تجربه میکند. در ادامه مقاله، از این نتیجه استفاده شده و فرض میشود که کل فرآیند تبخیر بر روی سطوح با پسماند بالا و پایین در یک مرحله غالب صورت میگیرد و با استفاده از این فرض، معادله حاکم بر تبخیر قطره بر روی سطوح با پسماند بالا و پایین جداگانه و به صورت تحلیلی حل میگردد. هماهنگی بالایی بین نتایج ب ه دست آمده از این تحلیل تئوری با دادههای تجربی مشاهده میشود که اعتبار مدل تحلیلی پیشنهادی را تأیید میکند.

کلمات کلیدی

, تبخیر سطحی قطره, پسماند زاویه تماس, قطره آب, مراحل تبخیر سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031156,
author = {کریم دوست یاسوری, امیر and پسندیده فرد, محمد},
title = {مطالعه تجربی و تحلیلی دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب بر روی سطوح مختلف},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2012},
volume = {23},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-918x},
pages = {81--98},
numpages = {17},
keywords = {تبخیر سطحی قطره، پسماند زاویه تماس، قطره آب، مراحل تبخیر سطحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تجربی و تحلیلی دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب بر روی سطوح مختلف
%A کریم دوست یاسوری, امیر
%A پسندیده فرد, محمد
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2012

[Download]