سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , 2012-12-01

عنوان : ( ارزیابی نفوذپذیری محور سد چھچھه با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , امیر جامی خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد خاکی چھچھه در شمال شرقی ایران و در مجاورت مرز ایران و ترکمنستان واقع شده و در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. یکی از مسائل مھم در خصوص آببندی ساختگاه، شناسایی صحیح وضعیت زمینشناسی، نفوذپذیری و شرایط آب زیرزمینی در توده سنگ میباشد. تاکنون به منظور ضریب نفوذپذیری) از نتایج لوژن و تبدیل آن به این ضریب )K بدست آوردن میزان نفوذپذیری بر حسب استفاده میشده است. روابط زیادی برای این منظور ارائه شده و ھنوز نیز مقادیر بدست آمده مورد 4) روش نسبتاً جدیدتری SPI) تایید عموم دانشمندان و محققین نمیباشد. شاخص نفوذپذیری ثانویه است که به منظور تعیین نفوذپذیری و تزریقپذیری توده سنگ بر اساس دادهھای آزمایش لوژن بکار میرود و در مورد توده سنگ ساختگاه سد خاکی چھچھه مورد استفاده قرار گرفته و در نھایت منجر به ارائه راھکار آببندی شده است.

کلمات کلیدی

, سد چھچھه, نفوذپذیری, لوژن, شاخص نفوذپذیری ثانویه, تزریق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031157,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and جامی خراسانی, امیر},
title = {ارزیابی نفوذپذیری محور سد چھچھه با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI)},
booktitle = {سی و یکمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد چھچھه، نفوذپذیری، لوژن، شاخص نفوذپذیری ثانویه، تزریق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نفوذپذیری محور سد چھچھه با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI)
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A جامی خراسانی, امیر
%J سی و یکمین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]