کتاب قیم, دوره (1), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (147-170)

عنوان : ( بازکاوی اعتبار رجالی محمد بن سنان )

نویسندگان: مرتضی عرب , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله راویان احادیث شیعه محمد بن سنان (م 220 ق) است که به رغم قرار گرفتن وی، در سلسله سند روایاتی که تعداد آنها از 800 مورد فراتر رفته است، در اعتبار او میان علمای امامیه اختلاف شدیدی روی داده است این پژوهش به نقل و بررسی گفتار عالمان رجالی در این رابطه پرداخته و کوشیده ست تا از طریق بررسی احادیث مستند به راوی مذکور ، شناخت دقیق تری از احوال وی به دست دهد. مقاله، در پایان با توجه به جمع بندی دیدگاه ها و نیز ماهیت روایت های محمدبن سنان به وثاقت وی را با تمایل او به غلو ، در برهه ای از حیاتش ، نوع روایت های او ونیز، سوء استفاده غالیان از این راوی، مرتبط می داند

کلمات کلیدی

, رجال شیعه , محمد بن سنان , جرح , تعدیل , غلو , غالیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031165,
author = {عرب, مرتضی and نقی زاده, حسن},
title = {بازکاوی اعتبار رجالی محمد بن سنان},
journal = {کتاب قیم},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-6026},
pages = {147--170},
numpages = {23},
keywords = {رجال شیعه - محمد بن سنان - جرح - تعدیل - غلو - غالیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازکاوی اعتبار رجالی محمد بن سنان
%A عرب, مرتضی
%A نقی زاده, حسن
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2011

[Download]