شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( ارزیابی شاخص فلزی(MI)، لانژلیه(LSI) و پارامترهای کیفی آب کشاورزی منابع آب روستای کاهو (خراسان رضوی) )

نویسندگان: محمدحسین محمودی قرائی , عاطفه سفیدیان , معصومه طاهری , علیرضا سیاره , جواد ربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

و کاتیون (HCO3, Cl, SO آنیونها ( 4 ،(As, Sb) شبه فلزات ،(Pb, Hg, Ni, Cd, Ba) غلظت فلزات سنگین در منابع آب آشامیدنی روستای کاهو ( شمال غرب مشهد) اندازه گیری شد . تعیین (Ca, Mg, Na, K) ها (Pb, Hg, Ni, Cd, 2011 ) و با استفاده از مقادیر فلزات سنگین ) WHO با توجه به استاندارد (MI) شاخص فلزی در نمونه های مرتبط با منبع آب آشامیدنی روستا و یکی از قناتها، بسیار بالاتر از MI انجام شد. مقدار ،Ba) یک بوده و بنابراین غیرقابل آشامیدن است. با توجه به نمودار شولر نمونههای آب در محدودهی خوب تا قابل صورت (Langlier index) قبول قرار دارند. بررسی خورندگی رسوبگذاری آبها با استفاده از شاخص لانژلیه گرفت و نمونه های آب از نوع متعادل، رسوبگذار و خورنده برآورد شد. پارامترهای کیفی کشاورزی مانند نسبت (Residual و سدیم کربنات باقی ماند ه (%Na) درصد سدی م ،(Sodium Absorption Ratio) جذب سدیم مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مقادیر هدایت الکتریکی برآورد خطر شور ی Sodium Carbonate) C2-S1,C3-S شام ل 1 ،(EC) و مقادیرهدایت الکتریکی SAR انجام شد. کلاس آب بر اساس (Salinity hazard) بوده و کیفیت آب، مناسب برای کشاورزی (کمی شور) و قابل استفاده برای کشاورزی(شور) ارزیابی شد.

کلمات کلیدی

, شاخص فلزی, شاخص لانژلیه, پارامترهای کشاورزی, روستای کاهو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031177,
author = {محمودی قرائی, محمدحسین and سفیدیان, عاطفه and طاهری, معصومه and علیرضا سیاره and ربانی, جواد},
title = {ارزیابی شاخص فلزی(MI)، لانژلیه(LSI) و پارامترهای کیفی آب کشاورزی منابع آب روستای کاهو (خراسان رضوی)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {شاخص فلزی، شاخص لانژلیه، پارامترهای کشاورزی، روستای کاهو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص فلزی(MI)، لانژلیه(LSI) و پارامترهای کیفی آب کشاورزی منابع آب روستای کاهو (خراسان رضوی)
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A سفیدیان, عاطفه
%A طاهری, معصومه
%A علیرضا سیاره
%A ربانی, جواد
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]