شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( آرسنیک زمین زاد در منابع آب و غلظت آن در نشانگر زیستی ادرار و مو - منطقه چلپو (شمال کاشمر) )

نویسندگان: معصومه طاهری , محمدحسین محمودی قرائی , جلیل مهرزاد سلاکجانی , رضا افشاری , احمد دادستان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت آب آشامیدنی از اهمیت بسیار بالای زیستمحیطی برخوردار است. قرارگیری در معرض آبهای آلوده به آرسنیک دهها میلیون نفر از مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است. در منطقهی مطالعاتی چلپو، واقع در شمال کاشمر، کانیسازی هیدروترمال (آلتراسیون آرژیلیک) با مجموعه کانیهایی از قبیل استیبنیت، کانیهای سولفیدی (رآلگار، اورپیمنت، پیریت) و دیگر کانیها نظیر ژیپس و کوارتز همراه است. نمونهبرداری از منابع آبی شامل چشمه، رودخانه و آب لولهکشی (چاه) روستاهای چلپو، اکبرآباد و کریز انجام شده و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت. مقادیر بالای ضریب همبستگی پیرسون عنصر آرسنیک با لیتیم، آنتیموان، پتاسیم و سولفات را و برهمکنش سنگ-آب در (As2S و اورپیمنت( 3 (As4S میتوان در ارتباط با اکسیداسیون سولفیدهای رآلگار( 4 29.4 ، در اکبرآباد 1.1 μg/l آلتراسیون نوع آرژیلیک دانست. غلظت آرسنیک در آب آشامیدنی روستای چلپو 0.022 است. میزان غلظت آرسنیک در نشانگرهای زیستی μg/l و در روستای کریز کمتر از μg/l مو و ادرار ساکنین این سه روستا اندازهگیری شد و در روستاهای چلپو و اکبرآباد مقادیر (Biomarkers) بیشتری را نسبت به روستای کریز نشان داد. با توجه به مقادیر غلظتهای آرسنیک، نشانگر زیستی مو نسبت به ادرار برای بررسی\\\\\\\"در معرض قرارگیری\\\\\\\" مناسبتر تشخیص داده شد. واژه

کلمات کلیدی

, آرسنیک زمینزاد, منابع آبی, نشانگر زیستی, چلپو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031178,
author = {طاهری, معصومه and محمودی قرائی, محمدحسین and مهرزاد سلاکجانی, جلیل and رضا افشاری and احمد دادستان},
title = {آرسنیک زمین زاد در منابع آب و غلظت آن در نشانگر زیستی ادرار و مو - منطقه چلپو (شمال کاشمر)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آرسنیک زمینزاد، منابع آبی، نشانگر زیستی، چلپو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آرسنیک زمین زاد در منابع آب و غلظت آن در نشانگر زیستی ادرار و مو - منطقه چلپو (شمال کاشمر)
%A طاهری, معصومه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%A رضا افشاری
%A احمد دادستان
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]