آبیاری و زهکشی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2012-11) , صفحات (238-244)

عنوان : ( اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی در زراعت سیب زمینی )

نویسندگان: جواد باغانی , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات عمق نصب نوارهای آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کیفیت سیب زمینی (رقم آگریا)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال 1390 در منطقه فریمان انجام شد. تیمارهای طرح شامل: 1- قرارگرفتن نوارهای قطره‌ای تیپ در سطح خاک (شاهد)، 2- قرارگرفتن نوارهای قطره‌ای تیپ در عمق 10 سانتی متری و 3- قرارگرفتن نوارهای قطره‌ای تیپ در عمق 20 سانتی‌متری سطح خاک بودند. نتایج آزمایش نشان داد، عملکرد سیب‌زمینی در نوارهای نصب شده در سطح خاک، بیشتر از نوارهای نصب شده در عمق 10 و 20 سانتی‌متر بود و از نظر آماری با آنها، در سطح 5% تفاوت معنی‌دار داشت، ولی تفاوت معنی‌داری بین عملکرد نوارهای نصب شده در عمق 10 و 20 سانتی‌متر وجود نداشت و عملکرد کل غده‌ها تقریبا مشابه بود. اثر عمق نصب نوارهای آبیاری قطره‌ای نیز بر تعداد غده‌های بازارپسند (قطر بیشتر از 35 میلی‌متر) معنی‌دار نبود ولی تعداد غده‌های بازارپسند، به‌ترتیب از تیمار یک به دو و سه کاهش نشان داد. اثر عمق نصب نوارهای آبیاری قطره‌ای بر میانگین وزن غده‌ها معنی‌دار نبود. تفاوت کارآیی مصرف آب آبیاری نوارهای نصب شده در سطح خاک نیز با دو عمق دیگر در سطح 5% معنی‌دار و بیشتر از آنها بود. به‌طورکلی نتیجه نوارهای آبیاری قطره‌ای نصب شده در سطح خاک، برتر از نوارهای قطره‌ای زیرسطحی تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

, آبیاری قطره‏ای, سیب‌زمینی, عمق نصب نوار تیپ, عملکرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031182,
author = {باغانی, جواد and علیزاده, امین and فریدحسینی, علیرضا},
title = {اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی در زراعت سیب زمینی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2012},
volume = {6},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-7942},
pages = {238--244},
numpages = {6},
keywords = {آبیاری قطره‏ای، سیب‌زمینی، عمق نصب نوار تیپ، عملکرد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی در زراعت سیب زمینی
%A باغانی, جواد
%A علیزاده, امین
%A فریدحسینی, علیرضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2012

[Download]