پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (61), شماره (3), سال (2004-1) , صفحات (45-49)

عنوان : ( مقایسه روند تجزیه لاشبرگ ممرز از دو رویشگاه در شرایط آزمایشگاهی یکسان )

نویسندگان: وحید حسینی , پرویز عزیزی , مسعود طبری , سید محسن حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین روند تجزیه لاشبرگ گونه ممرز .Carpinus betulus L،در دو توده ممرز در منطقه اسالم و واز ، با شرایط متفاوت سنگ مادری ، برگ های تازه خزان کرده در پاییز جمع آوری گردید.لاشبرگ های هر منطقه در چهار گلدان به مدت 400 روز در شرایط آزمایشگاه قرار گرفتند. به فواصل 21 روز از لاشبرگ های در حال تجزیه در گلدانها نمونه برداری و کربن و نیتروژن آنها اندازه گیری شد. درصد نیتروژن لاشبرگ های منطقه واز 13/1 و منطقه اسالم 32/1 و درصد کربن لاشبرگ های منطقه واز 38/43 و منطقه اسالم 12/41 در روز اول بدست آمد. برخلاف میزان کربن ، تفاوت میزان نیتروژن لاشبرگ های در دو منطقه در روز اول آزمایش در سطح 5 درصد معنی دار است . اختلاف روند تغییرات کربن و نیتروژن و تغییرات C/N در دو منطقه معنی دار است نسبت C/N در لاشبرگ های منطقه واز از 39/38 در روز اول به 21/18 در روز آخر و در منطقه اسالم از 15/31 در روز اول به 50/18 در روز آخر کاهش یافت .لاشبرگ های منطقه واز ( رویشگاه آهکی )از نرخ تجزیه بالاتری نسبت به منطقه اسالم (رویشگاه اسیدی )برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, تجزیه لاشبرگ, کربن , نیتروژن , C/N , ممرز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031189,
author = {حسینی, وحید and پرویز عزیزی and مسعود طبری and سید محسن حسینی},
title = {مقایسه روند تجزیه لاشبرگ ممرز از دو رویشگاه در شرایط آزمایشگاهی یکسان},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2004},
volume = {61},
number = {3},
month = {January},
issn = {2423-5423},
pages = {45--49},
numpages = {4},
keywords = {تجزیه لاشبرگ،کربن ، نیتروژن ،C/N ، ممرز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روند تجزیه لاشبرگ ممرز از دو رویشگاه در شرایط آزمایشگاهی یکسان
%A حسینی, وحید
%A پرویز عزیزی
%A مسعود طبری
%A سید محسن حسینی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2004

[Download]