زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (2), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (13-26)

عنوان : ( بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاکها )

نویسندگان: حمید رضا سلوکی , ماشاله خامه چیان , ناصر حافظی مقدس , سید کاظم علوی پناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در منطقه سیستان بهدلیل شرایط خاص آب و هوایی(اقلیم خشک)و نیز وزش بادهای شدید (از جمله بادهای یکصدوبیست روزه )،فرسایش بادی یکی از عوامل مهم ایجاد تغییر شکل در زمین است که باعث تغییر خصوصیات مهندسی خاک نیز می گردد . جهت بررسی نقش فرسایش بادی در تغییر خصوصیات خاکهای منطقه، از چهار محدودهی مختلف شامل، نقاط فاقد پوشش در دریاچه هامون، نقاط واجد پوشش در دریاچه هامون، زمینهای بایر و زمینهای کشاورزی بدون کشت در دو سال 1385 و 1387 نمونهگیری بهعمل آمده است. همچنین آزمونهای برجا برای تعیین دانسیته در محل و مقدار مقاومت زهکشی نشده ی خاک و آزمون های آزمایشگاهی برای تعیین دانهبندی، حدود اتربرگ و حداکثر دانسیته خشک انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که حد روانی و مقدار چسبندگی خاک، در زمینهای رسی بدون پوشش گیاهی و زمینهای کشاورزی، باگذشت زمان کاهش می یابد و خاک های رسی به سمت سیلتی شدن پیش میروند. با کاهش چسبندگی، خاکها بیشتر از پیش مستعد فرسایشپذیری میشوند. دانسیته برجای خاکها در نقاطی که لایههای سست سطحی فرسایش مییابند افزایش مییابد و حداکثر به 2 گرم بر سانتیمتر مکعب میرسد.

کلمات کلیدی

, دشت سیستان, فرسایش بادی, خصوصیات مهندسی خاک, سیلتی شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031193,
author = {حمید رضا سلوکی and ماشاله خامه چیان and حافظی مقدس, ناصر and سید کاظم علوی پناه},
title = {بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاکها},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-5245},
pages = {13--26},
numpages = {13},
keywords = {دشت سیستان، فرسایش بادی، خصوصیات مهندسی خاک، سیلتی شدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاکها
%A حمید رضا سلوکی
%A ماشاله خامه چیان
%A حافظی مقدس, ناصر
%A سید کاظم علوی پناه
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2010

[Download]