پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (190-199)

عنوان : ( تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک )

نویسندگان: الناز میلانی , هاجر نعیمی , سید علی مرتضوی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بستنی ماستی، ریزپوشانی، آلژینات سدیم- پروتئین آب پنیر تغلیظ شده، سین بیوتیک، اینولین، lactobacillus casei ، محیط شبیه‌سازی شده معده-روده، میکروسکوپ الکترونیSEM

کلمات کلیدی

, در این تحقیق, بستنی ماستی سین بیوتیک حاوی سطوح مختلف اینولین (صفر, 5/2 و 5 درصد) و باکتریlactobacillus casei به عنوان باکتری پروبیوتیک, در دو شکل آزاد و ریزپوشانی شده با آلژینات-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031195,
author = {الناز میلانی and هاجر نعیمی and مرتضوی, سید علی and کوچکی, آرش},
title = {تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-4161},
pages = {190--199},
numpages = {9},
keywords = {در این تحقیق، بستنی ماستی سین بیوتیک حاوی سطوح مختلف اینولین (صفر، 5/2 و 5 درصد) و باکتریlactobacillus casei به عنوان باکتری پروبیوتیک، در دو شکل آزاد و ریزپوشانی شده با آلژینات-پروتئین آب پنیر1 تولید شد و بقای این باکتری‌ها در شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده، طی 30 روز انبارمانی درoC 18- ، بررسی شد، که بعد از یک ساعت قرارگیری در شرایط شبیه‌سازی شده معده (pH=2 ،آنزیم پپسین)، تعداد باکتری آزاد ازlog cfu/ml 812/9-78/9 به log cfu/ml26/7-97/6 کاهش یافت درحالی‌که در نمونه‌های حاوی باکتری کپسوله ازlog cfu/ml 66/8-15/8 به log cfu/ml09/7-80/6 در پایان 30 روز انبارمانی درoC 18-، کاهش یافت. بعد از قرارگیری نمونه ‌ها تحت شرایط شبیه‌سازی شده معده به مدت یک ساعت، به مدت 5/2 ساعت تحت شرایط شبیه‌سازی شده روده (pH=7/4 ،آنزیم پانکراتین) قرار گرفتند که تعداد باکتری‌های آزاد بعد از این مدت از log cfu/ml35/9-80/8 به log cfu/ml9/5-159/5 در پایان 30 روز انبارمانی درoC 18- کاهش یافت، درحالی‌که تعداد باکتری‌های ریز پوشانی شده تحت شرایط شبیه‌سازی شده روده به مدت 5/2 ساعت بعد از قرارگیری تحت شرایط شبیه‌سازی شده معده، از log cfu/ml20/8-38/7 به log cfu/ml77/6-15/6 کاهش یافت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری در هر دو محیط بین نمونه‌های حاوی باکتری آزاد و ریزپوشانی شده وجود داشت. (05/0p<) و همچنین باکتریهای ریزپوشانی شده حفاظت بهتری نشان دادند، تعداد باکتری‌ها‌ی زیست پذیر ، در این حالت در دامنه پیشنهادی توسط کمیته بین المللی لبنیات (cfu/g 107-106) بود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک
%A الناز میلانی
%A هاجر نعیمی
%A مرتضوی, سید علی
%A کوچکی, آرش
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2012

[Download]