دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران DATEX2012 , 2012-10-15

عنوان : ( تاثیر آب و فوم بر سایندگی خاک در حفاری با ماشین EPB-TBM )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , هاشم هاشم نژاد , صادق طریق ازلی , ابراهیم زندبابارئیسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مخاطرات حفاری مکانیزه با ماشینهای EPB-TBM در خاکهای درشت دانه، سایش و خوردگی ابزار و قطعات حفاری خصوصا کاترهد میباشد. در حالت خشک میزان سایش خاک تنها به جنس و ترکیب خاک وابسته است، اما در حالت غیر خشک، آب و فوم به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی سایش خاک، تغییرات قابل ملاحظه ای را در مقدار سایش بوجود میآورند. در این مقاله برای بررسی میزان این تاثیرات، پس از معرفی مقادیر سایش و شکنندگی برخی از کانیهای شاخص، مقادیر مختلفی از آب و فوم به آنها اضافه میشود. اثرات این دو ماده بر روی میزان سایش خاک، با استفاده از دستگاه تعیین میزان سایش در خاک ) LCPC ) و مطابق با سه استاندارد AFNOR P18-553 ، AFNOR P18-579 و P18-560 AFNOR که به ترتیب مربوط به مراحل آماده سازی نمونه برای انجام آزمایش، روش انجام آزمایش و آنالیز اندازه دانه ها به کمک الک های آزمایشگاهی میباشد، اندازه گیری شده است. پس از بررسی میزان اثر گذاری و کسب اطمینان از تاثیر معنی دار این دو ماده بر سایندگی نمونه ها، بر اساس استاندارد ISO 5725 NF که مربوط به کاربرد آمار، دقت روش آزمون، تعیین تکرار پذیری و قابلیت تولید مجدد یک روش استاندارد با آزمایشهای درون آزمایشگاهی )با شاخص طبقه بندی X 06-041 فرانسه( میباشد، نتایج نهایی حاصل شده است. این نتایج نشان میدهد که مقدار بهینه در تزریق فوم برای جلوگیری از سایش در مقادیر متناظر برای خیس شدگی سطح دانه ها میباشد، در صورتیکه در مورد آب شرایط بالعکس میباشد یعنی بیشترین مقدار سایش در رطوبت متناظر برای خیس شدگی سطح دانه ها رخ میدهد.

کلمات کلیدی

, تونل, سایندگی, ماشین خفاری, خصوصیات سنگ شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031197,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and هاشم نژاد, هاشم and طریق ازلی, صادق and زندبابارئیسی, ابراهیم},
title = {تاثیر آب و فوم بر سایندگی خاک در حفاری با ماشین EPB-TBM},
booktitle = {دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران DATEX2012},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تونل، سایندگی، ماشین خفاری، خصوصیات سنگ شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر آب و فوم بر سایندگی خاک در حفاری با ماشین EPB-TBM
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A هاشم نژاد, هاشم
%A طریق ازلی, صادق
%A زندبابارئیسی, ابراهیم
%J دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران DATEX2012
%D 2012

[Download]