کشاورزی بوم شناختی, دوره (1), شماره (2), سال (2011-10) , صفحات (1-15)

عنوان : ( فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایران )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , روح اله مرادی , یاسر علی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایداری تولید در بوم نظام های کشاورزی به حفظ و تقویت اشکال مختلف تنوع زیستی در آنها وابسته می باشد. علیرغم نقش اکولوژیکی که تنوع در پایداری و ویژگی های کارکردی اکوسیستم های کشاورزی دارا می باشد، مطالعات جامعی در این زمینه در ایران انجام نشده است. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی جامع تنوع زیستی در بوم نظام های کشاورزی و همچنین بررسی روابط موجود بین تنوع زیستی کشاورزی و سایر عوامل اقلیمی در ایران بود. داده های مورد نیاز برای این تحقیق از شهرستان های مختلف 30 اسنان کشور جمع آوری گردید. کلیه محصولات کشاورزی به 8 گروه باغی، غلات، صتعتی، حبوبات، دارویی، علوفه ای، صیفی و سبزی طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که بین استان های مختلف کشور از نظر تنوع زیستی اختلاف زیادی وجود داشت. از بین کلیه محصولات کشاورزی، غلات (2/56%) و محصولات باغی (6/20%) بیشترین سطح زیر کشت را دارا هستند. استان های فارس، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به ترتیب با 62، 58 و 57 گونه زراعی و درختی بیشترین و استان های بوشهر و هرمزگان به ترتیب با 39 و 36 گونه کمترین غنای گونه ای را دارند. صرفنظر از گیاهان دارویی که دارای تنوع بسیار پایینی (21/0%) بودند، به طور میانگین بیشترین و کمترین شاخص تنوع زیستی بر اساس شاخص شانون به ترتیب مربوط به محصولات باغی (95/1) و محصولات علوفه ای (60/0) بود. نتایج نسان داد که بین شاخص تنوع شانون و سکنواختی گونه ای همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین اقلیم گرم و خشک فلات مرکزی ایران و اقلیم معتدل و مرطوب خزری به ترتیب بیشترین و کمترین تنوع بتا را در بر دارند.

کلمات کلیدی

, اقلیم, غنای گونه ای, شاخص شانون, شاخص یکنواختی, تنوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031199,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and مرادی, روح اله and علی زاده, یاسر},
title = {فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایران},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {2251-6824},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {اقلیم، غنای گونه ای، شاخص شانون، شاخص یکنواختی، تنوع بتا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایران
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A مرادی, روح اله
%A علی زاده, یاسر
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2011

[Download]