آبیاری و زهکشی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (152-162)

عنوان : ( امکان سنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری مشهد )

نویسندگان: سیدعلی قاسمی , شهناز دانش , امین علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در مباحث مدیریت بهینه آب، به خصوص در بخش کشاورزی، به کارگیری منابع آب غیرمتعارف از جمله پساب تصفیه خانه های فاضلاب و نیز استفاده از سیستم های آبیاری پربازده از قبیل سیستم های آبیاری قطره ای، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است . استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای هر چند که نقش به سزایی را در کاهش اتلاف و حفاظت از منابع آب در بخش کشاورزی دارد، ولی برخی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پساب می تواند کاربرد آبیاری قطره ای را در برنامه ها ی آبیاری با پساب محدود سازد . در تحقیق حاضر کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهر مشهد (اولنگ، پرکندآباد 1 و پرکندآباد 2) از نقطه نظر پتانسیل ایجاد انسداد و خوردگی در سیستم های آبیاری قطره ای، با ملاک قرار دادن مهم ترین شاخص های کیفی، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور در طی یک دوره یک ساله، پساب تصفیه خانه های شهری غلظت جامدات محلول، جامدات معلق، آهن، منگنز و نیز تراکم کلی فرم های کل مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آبیاری, پساب, سیستم های آبیاری قطره ای, کشاورزی, کیفیت آب, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031204,
author = {قاسمی, سیدعلی and دانش, شهناز and علیزاده, امین},
title = {امکان سنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری مشهد},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2012},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7942},
pages = {152--162},
numpages = {10},
keywords = {آبیاری، پساب، سیستم های آبیاری قطره ای، کشاورزی، کیفیت آب، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری مشهد
%A قاسمی, سیدعلی
%A دانش, شهناز
%A علیزاده, امین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2012

[Download]