لیزر پزشکی, دوره (6), شماره (1), سال (2009-5) , صفحات (40-44)

عنوان : ( ارزیابی میزان اثربخشی عمل بازسازی پوست با لیزر غیرتخریبی با به کارگیری تکنیک تصویربرداری اولتراسوند با فرکانس بالا )

نویسندگان: سحر مقیمی , محمد حسین میران بیگی , پروین منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: در این مقاله با استفاده از تصویر برداری اولتراسوند با فرکانس بالا، یک روش ارزیابی غیر تهاجمی و عددی برای معرفی شده است. با بکارگیری این ابزار Pulsed Dye laser بررسی میزان اثر بخشی بازسازی پوست با استفاده از می توان با تصویر برداری قبل و بعد از عمل از ناحیه مورد نظر، شرایط بافت را از دیدگاه بازسازی مورد بررسی قرار داد. Pulsed Dye روش بررسی: تصاویر اولتراسوند با فرکانس بالا از 30 بیمار که برای بازسازی پوست توسط دستگاه مراجعه کرده بودند گرفته شد. با استفاده از رو شهای پردازش تصویر دو نشانگر از تصاویر استخراج شد که ترکیب laser آنها به یک معیار مناسب برای بررسی اثر بخشی بازسازی پوست انجامید. p<0/ یافته ها: نشانگرهای استخراج شده از تصاویر در اکثر حال تها روند رفتاری معنی داری را طی می کردند و با 05 قادر به تفکیک تصاویر قبل و بعد از عمل از یکدیگر بودند. رابطه ارایه شده با استفاده از ترکیب نشانگرها در 87 % حالت ها قادر به تشخیص درست سیر بافت از قبل به بعد از عمل بود. نتیجه گیری: می توان با استفاده از معیار تعریف شده، تغییرات بافت را در اثر عمل بازسازی لیزر به روشی غیر تهاجمی و عددی مورد مطالعه قرار داد. معیار معرفی شده قادر است بهبود بافت از دیدگاه کلاژن سازی را تشخیص دهد.

کلمات کلیدی

, لیزر غیر تخریبی, اولتراسوند با فرکانس بالا, پردازش تصویر, , Pulsed Dye laser , بازسازی پوست ارزیابی عددی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031208,
author = {مقیمی, سحر and محمد حسین میران بیگی and پروین منصوری},
title = {ارزیابی میزان اثربخشی عمل بازسازی پوست با لیزر غیرتخریبی با به کارگیری تکنیک تصویربرداری اولتراسوند با فرکانس بالا},
journal = {لیزر پزشکی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {1},
month = {May},
issn = {3319-1735},
pages = {40--44},
numpages = {4},
keywords = {لیزر غیر تخریبی، اولتراسوند با فرکانس بالا، پردازش تصویر، ،Pulsed Dye laser ، بازسازی پوست ارزیابی عددی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی میزان اثربخشی عمل بازسازی پوست با لیزر غیرتخریبی با به کارگیری تکنیک تصویربرداری اولتراسوند با فرکانس بالا
%A مقیمی, سحر
%A محمد حسین میران بیگی
%A پروین منصوری
%J لیزر پزشکی
%@ 3319-1735
%D 2009

[Download]