Iranian Journal of Medical Physics, دوره (5), شماره (2), سال (2008-10) , صفحات (85-92)

عنوان : ( بررسی رفتار مکانیکی بافت در ایجاد زخمهای فشاری با استفاده از شبیه سازی و آزمایش در مدل آزمایشگاهی خوکچه هندی )

نویسندگان: سحر مقیمی , محمد حسین میران بیگی , گیتی ترکمان , علی محلوجی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: زخمهای فشاری عارضه هایی هستند که در اثر فشار وارده به بافت و ایسکمی و نکروز موضعی ایجاد می گردد. نیاز به مطالعه دقیق تر اینگونه زخمها محققان را به سوی شیوه های مصنوعی ایجاد زخم سوق داده است. مطالعه رفتار مکانیکی لایه های زیرین پوست در زیر فشار، ابزاریست که کنترل فرآیند ایجاد زخم و انتخاب مناسب پارامترهای تست را فراهم می آورد. مواد و روشها: در این تحقیق از روش المان محدود برای مدلسازی رفتار مکانیکی بافت در زیر فشار استفاده شده است. جهت ایجاد زخمهای فشاری سیستمی مجهز به سنسورهای فشاری و فیدبک در نظر گرفته شده است. در این تحقیق پارامترهای الاستیک بافت با استفاده از تستهای کششی تک محوری بدست آمده اند. عمق لایه های بافت با مطالعه تصاویر میکروسکوپی بافت، بکمک نرم افزار استخراج شده اند. نتایج: نتایج مدلسازیهای المان محدود پروفایل تنش و کرنش در لایه های بافت را به نمایش می گذارد. کرنشهای همه جانبه در بافت عضله در مرزهای دیسک بیشینه خود را اختیار می کنند. تنشهای برشی و همه جانبه در لایه های پوست و در زیر دیسک تجمع می نمایند. بحث و نتیجه گیری: نتایج مدل با نتایج حاصله از آزمایشات تطابق خوبی دارد، بنابراین می توان از مدلسازی و شبیه سازی مبتنی بر المان محدود برای درک بهتر پروسه ایجاد زخم استفاده کرد. بهینه نمودن نتایج مدلسازی منوط به دست یابی به ابزار دقیق تر جهت اخذ پارامترهای مورد نظر مدل می باشد.

کلمات کلیدی

, زخمهای فشاری, رفتار مکانیکی بافت, مدلسازی المان محدود, مدل خوکچه هندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031209,
author = {مقیمی, سحر and محمد حسین میران بیگی and گیتی ترکمان and علی محلوجی فر},
title = {بررسی رفتار مکانیکی بافت در ایجاد زخمهای فشاری با استفاده از شبیه سازی و آزمایش در مدل آزمایشگاهی خوکچه هندی},
journal = {Iranian Journal of Medical Physics},
year = {2008},
volume = {5},
number = {2},
month = {October},
issn = {1735-160X},
pages = {85--92},
numpages = {7},
keywords = {زخمهای فشاری، رفتار مکانیکی بافت، مدلسازی المان محدود، مدل خوکچه هندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار مکانیکی بافت در ایجاد زخمهای فشاری با استفاده از شبیه سازی و آزمایش در مدل آزمایشگاهی خوکچه هندی
%A مقیمی, سحر
%A محمد حسین میران بیگی
%A گیتی ترکمان
%A علی محلوجی فر
%J Iranian Journal of Medical Physics
%@ 1735-160X
%D 2008

[Download]