کنفرانس فیزیک ایران 1391 , 2012-08-27

عنوان : ( تعیین مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی برای محاسبات دزیمتری )

نویسندگان: پریسا اخلاقی , لاله رفعت متولی , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فانتومهای فیزیکی انسان در مطالعات دزسنجی و تضمین کیفیت وسایل پزشکی اهمیت بسزایی دارند. بنابراین مواد معادل بافت استفاده شده در این فانتومها باید تا حد امکان خصوصیات فیزیکی مشابه با بدن انسان داشته باشند. ویژگیهای شاخص در مطالعات فوتون چگالی بافت و ضریب تضعیف جرمی، و در محاسبات نوترون سطح مقطعها میباشند. به این منظور در گام اول ضرایب تضعیف جرمی گاما و سطح مقطعهای جذب، پراکندگی و کل نوترون برحسب انرژی، برای مواد معادل بافت مختلف تعیین گردید. در مرحله بعد برای بهترین حالتها محاسبات دزیمتری برای 3 بیم تک انرژی از نوترون و گاما صورت گرفت، نتایج به دست آمده با اطلاعات مربوط به فانتوم ریاضی ORNL مقایسه شد و در هر انرژی بهترین ماده انتخاب گردید. برای گاما و نوترونهای با انرژی MeV 10 بهترین ماده معادل بافت استخوانی به ترتیب K2HPO4 و B-100 و بهترین ماده معادل بافت نرم و ریه A-150 بود.

کلمات کلیدی

, فانتوم فیزیکی, مواد معادل بافت, دزیمتری نوترون و گاما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031210,
author = {اخلاقی, پریسا and رفعت متولی, لاله and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {تعیین مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی برای محاسبات دزیمتری},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1391},
year = {2012},
location = {یزد, ايران},
keywords = {فانتوم فیزیکی، مواد معادل بافت، دزیمتری نوترون و گاما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی برای محاسبات دزیمتری
%A اخلاقی, پریسا
%A رفعت متولی, لاله
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J کنفرانس فیزیک ایران 1391
%D 2012

[Download]