کنفرانس فیزیک ایران 1391 , 2012-08-27

عنوان : ( بهینه سازی دزیمتر محیطی نوترون در دو ناحیه نوترون های کم انرژی و پر انرژی )

نویسندگان: پریسا اخلاقی , عطیه ابراهیمی خانکوک , لاله رفعت متولی , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرار گرفتن در معرض نوترون اثرات بیولوژیکی مخربی بر روی بدن انسان می گذارد. بنابراین استفاده از یک دزیمتر محیطی نوترون به عنوان یک هشدار دهنده در محیط آلوده مفید به نظر می رسد. هدف این پژوهش ایجاد قابل قبول ترین دزیمتر برای تخمین دز دریافتی شخص میباشد. آن چه دزیمتر اندازه میگیرد شمارش است بنابراین باید رابطه معادل دز و شمارش برای دو ناحیه کم انرژی و پر انرژی مشخص شود. برای ناحیه کم انرژی ضخامتهای مختلفی از کادمیوم و گادلونیوم همراه با پارافین قرار گرفت که بهترین نتایج مربوط به mm 1/0 گادلونیوم بود و برای ناحیه پرانرژی تر هم ضخامت های مختلفی از بریلیوم، بیسموت، سرب، تنگستن استفاده شد و بهترین تطابق بین شمارش و معادل دز با تنگستن ایجاد شد.

کلمات کلیدی

, دزیمتر محیطی نوترون, مونت کارلو, تطابق شمارش با منحنی دز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031211,
author = {اخلاقی, پریسا and ابراهیمی خانکوک, عطیه and رفعت متولی, لاله and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {بهینه سازی دزیمتر محیطی نوترون در دو ناحیه نوترون های کم انرژی و پر انرژی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1391},
year = {2012},
location = {یزد, ايران},
keywords = {دزیمتر محیطی نوترون، مونت کارلو، تطابق شمارش با منحنی دز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی دزیمتر محیطی نوترون در دو ناحیه نوترون های کم انرژی و پر انرژی
%A اخلاقی, پریسا
%A ابراهیمی خانکوک, عطیه
%A رفعت متولی, لاله
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J کنفرانس فیزیک ایران 1391
%D 2012

[Download]