کنفرانس فیزیک ایران 1391 , 2012-08-27

عنوان : ( بهینه سازی سیستم فعالسازی نوترونی، IVNAA، از نظر نوع هم خط ساز و پیش کندکننده و دزیمتری آن )

نویسندگان: نجمه محمدی , عطیه ابراهیمی خانکوک , لاله رفعت متولی , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکنواخت بودن آهنگ فعالسازی از شروط اساسی برای استفاده از روش فعالسازی نوترونی در تعیین مقدار عناصر بدن است. یکی از عوامل بسیار مهمی که می تواند در ایجاد یکنواختی نقش داشته باشد شکل چیدمان است. از طرفی هم خط ساز و پیش کندکننده مهمترین بخش هایی از چیدمان هستند که میتوانند توزیع شار نوترون و در نتیجه یکنواختی آن را در بدن تعیین کنند. در این مقاله تلاش شده است تا ترکیب بهینه ای از این دو بخش برای ایجاد بهترین یکنواختی انتخاب گردد.

کلمات کلیدی

, سیستم فعالسازی نوترونی, هم خط ساز , پیش کندکننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031212,
author = {محمدی, نجمه and ابراهیمی خانکوک, عطیه and رفعت متولی, لاله and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {بهینه سازی سیستم فعالسازی نوترونی، IVNAA، از نظر نوع هم خط ساز و پیش کندکننده و دزیمتری آن},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1391},
year = {2012},
location = {یزد, ايران},
keywords = {سیستم فعالسازی نوترونی، هم خط ساز ، پیش کندکننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی سیستم فعالسازی نوترونی، IVNAA، از نظر نوع هم خط ساز و پیش کندکننده و دزیمتری آن
%A محمدی, نجمه
%A ابراهیمی خانکوک, عطیه
%A رفعت متولی, لاله
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J کنفرانس فیزیک ایران 1391
%D 2012

[Download]