هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2012-02-22

عنوان : ( تعیین ضرایب الگوریتم دو دزیمتری در محاسبه دز موثر برای میدان های ناشناخته فوتون در بازه انرژی MeV 0.1-10 )

نویسندگان: ساره طیبی نژاد , لاله رفعت متولی , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمیتی که بیانگر میزان آسیب افراد در برابر پرتو است، دز موثر می باشد. برای حفاظت افراد در برابر محیط های تابشی فوتون، استفاده از دو دزسنج در برآورد دز موثر پیشنهاد شده است. هدف از این پژوهش، تعیین الگوریتمی مناسب جهت ترکیب قرائت دزسنج ها برای محاسبه دقیق دز موثر می باشد. برای شبیه سازی، از کد MCNP4C، فانتوم محاسباتی ORNL و دو دزسنج گرمالیانی پرتوهای فوتون، TLD-700، در بازه انرژی MeV 0.1-10 استفاده شده است. درنهایت، الگوریتم برتر در مقایسه با سایر الگوریتم ها به دست آمده است. همچنین، الگوریتم حاصل از این پژوهش در مقایسه با مطالعات پیشین، دز موثر را با خطای کمتری برآورد می کند.

کلمات کلیدی

, دزسنجی, دز موثر, دزسنج گرمالیانی, خوبی برازش, فانتوم ORNL, کد MCNP4C
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031218,
author = {طیبی نژاد, ساره and رفعت متولی, لاله and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {تعیین ضرایب الگوریتم دو دزیمتری در محاسبه دز موثر برای میدان های ناشناخته فوتون در بازه انرژی MeV 0.1-10},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2012},
location = {یزد, ايران},
keywords = {دزسنجی، دز موثر، دزسنج گرمالیانی، خوبی برازش، فانتوم ORNL، کد MCNP4C},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ضرایب الگوریتم دو دزیمتری در محاسبه دز موثر برای میدان های ناشناخته فوتون در بازه انرژی MeV 0.1-10
%A طیبی نژاد, ساره
%A رفعت متولی, لاله
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2012

[Download]