جامعه شناسی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (117-142)

عنوان : ( احساس اثرمندی سیاسی معلمان. موردمطالعه : معلمان شهرستان نیشابور درسال 1387 )

نویسندگان: علی یوسفی , محمدرضا سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احساس اثرمندی سیاسی دارای دو بعد درونی و بیرونی است. بعد درونی آن دلالت بر توانائی افراد در تاثیرگذاری برفرایندهای سیاسی وبعد بیرونی آن دلالت بر درک پاسخگوئی حکومت دارد. ازترکیب این دو بعد ، چهارحالت عمده شامل دلگرمی سیاسی، بی تفاوتی سیاسی ،نومیدی سیاسی و اعتراض سیاسی حاصل می شود. تغییرحالات چهارگانه اثرمندی موکول به تغییرسطح اعتمادسیاسی، مشارکت انتخاباتی ، علاقه سیاسی، ترجیح ایدئولوژیک و پایگاه اجتماعی اقتصادی است.نتایج تحلیل ثانویه حاضرکه از یک نمونه 200 نفری از معلمان شهرنیشابورحاصل آمده، نشان می دهد اولا احساس اثرمندی سیاسی معلمان دربعد درونی کمتراز حد متوسط (48.9) و در بعد بیرونی کمی بیش از حد متوسط (56.6) است. ثانیا حالت دلگرمی سیاسی با 52.8 درصد فراوانی، رایج ترین حالت اثرمندی سیاسی معلمان و پس از آن حالت بی تفاوتی سیاسی با فراوانی 39.2 درصد قرار دارد. ثالثا از بین متغیرهای پیش بین اثرمندی سیاسی، دو متغیر اعتماد سیاسی و مشارکت انتخاباتی ، اثر تعیین کننده تری بر تغییرحالات اثرمندی سیاسی (از بی تفاوتی به دلگرمی سیاسی)دارند.آنچنانکه 58 تا 78 درصد از تغییر حالات اثرمندی ، موکول به تغییرسطح اعتماد سیاسی و مشارکت انتخاباتی برآوردگردیده است.رابعا با آگاهی از قوت و ضعف اعتماد سیاسی و مشارکت انتخاباتی معلمان ، در 92.3درصد از موارد حالت دلگرمی و در 84.2درصد از موارد ، حالت بی تفاوتی سیاسی آنها را به درستی می توان پیش بینی نمود.

کلمات کلیدی

, احساس اثرمندی سیاسی درونی , احساس اثرمندی بیرونی, مشارکت انتخاباتی, اعتماد سیاسی, علاقه سیاسی, ترجیح ایدئولوژیک , پایگاه اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031221,
author = {یوسفی, علی and سلیمانی, محمدرضا},
title = {احساس اثرمندی سیاسی معلمان. موردمطالعه : معلمان شهرستان نیشابور درسال 1387},
journal = {جامعه شناسی ایران},
year = {2011},
volume = {12},
number = {3},
month = {November},
issn = {1735-1901},
pages = {117--142},
numpages = {25},
keywords = {احساس اثرمندی سیاسی درونی ، احساس اثرمندی بیرونی، مشارکت انتخاباتی، اعتماد سیاسی، علاقه سیاسی، ترجیح ایدئولوژیک ، پایگاه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T احساس اثرمندی سیاسی معلمان. موردمطالعه : معلمان شهرستان نیشابور درسال 1387
%A یوسفی, علی
%A سلیمانی, محمدرضا
%J جامعه شناسی ایران
%@ 1735-1901
%D 2011

[Download]