تولید گیاهان زراعی, دوره (5), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (111-128)

عنوان : ( بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا )

نویسندگان: جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره برداری از منابع آب و خاک با کیفیت کم می تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای تولید غذا در کشورهای در حال توسعه مورد نظر قرار گیرد. به همین منظور مطالعه ای روی کوشیا(Kochia scoparia)، به عنوان گیاه علوفه ای جدید، در سطوح مختلف تنش شوری (0، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 دسی زیمنس بر متر)، از کاشت تا رسیدن به سطوح شوری ذکر شده و از مرحله گیاهچه ای با اعمال تنش به صورت تدریجی تا سطوح مورد نظر و اعمال تدریجی از مرحله گیاهچه ای تا مرگ گیاه (128 دسی زیمنس بر متر) در سه آزمایش جداگانه با استفاده از طرح کاملاً تصادفی و چهار تکرار در محیط طبیعی در گلدان انجام گرفت. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد شاخه ها، وزن تر و خشک اندام هوایی، عملکرد ماده خشک قابل هضم، ارزش هضمی، عملکرد پروتئین خام و محتوی خاکستر با افزایش شوری در اعمال تدریجی در مرحله کاشت و گیاهچه ای و اعمال تدریجی تنش تا انتهای رشد کاهش یافت. از طرف دیگر با افزایش شوری قابلیت هضم ماده خشک، قابلیت هضم ماده آلی، درصد پروتئین خام و درصد خاکستر در اعمال تدریجی تنش در مرحله کاشت و گیاهچه ای و اعمال تدریجی تنش تا انتهای رشد افزایش یافت. به طورکلی اعمال تدریجی تنش شوری موجب افزایش تحمل به شوری کوشیا تا 128 دسی زیمنس بر متر شد.

کلمات کلیدی

, ارزش هضمی, پروتئین, فنل, قابلیت هضم, خاکستر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031234,
author = {نباتی, جعفر and کافی, محمد and نظامی, احمد and رضوانی مقدم, پرویز and علی معصومی and زارع مهرجردی, محمد},
title = {بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-739X},
pages = {111--128},
numpages = {17},
keywords = {ارزش هضمی، پروتئین، فنل، قابلیت هضم، خاکستر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A علی معصومی
%A زارع مهرجردی, محمد
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2012

[Download]