بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (17-28)

عنوان : ( بهینه سازی شرایط تولید اندوگلوکاناز باکتری های آکتینومیست جدا شده از کمپوست قارچ خوراکی )

نویسندگان: نفیسه تقی زاده , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری های جنس آکتینومیست ، تجزیه کنندگان خوبی در طبیعت بوده و از نظر کشاورزی حائز اهمیت می باشند. این باکتری ها در کمپوست به فراوانی حضور دارند و منابع مهم تولید آنتی بیوتیک ها و آنزیم های خارج سلولی هستند. جدایه های آکتینومیست مورد مطالعه در این پژوهش از مراحل متفاوت کمپوست سازی قارچ خوراکی تهیه شده و سپس جدایه ها مورد تجزیه و تحلیل میکروسکوپی، بیوشیمیایی و مولکولی قرار گرفتند و شناسایی شدند. برای اندازه گیری فعالیت اندوگلوکانازی جدایه ها، از روش 7 ،6/5 ،6 ،5/ های 7 pH ، استفاده شد. جهت بهینه سازی شرایط (CMC) اندازه گیری کربوکسی متیل سلولاز 60° بهترین دمایی بود C 60 و 90 دقیقه بررسی شد. دمای ، 45-65° و زمان های واکنش 30 C 7 دماهای / و 5 که آکتینومیست های مورد مطالعه، بالاترین فعالیت اندوگلوکانازی را نشان دادند. در این دما جدایه 19 با 0/289 واحد در میلی لیتر فعالترین جدایه از نظر تولید اندوگلوکاناز بود. براساس نتایج مولکولی حاصل از 16 ، اغلب جدایه ها از جنس استرپتومایسس بودند. SrRNA ژن RFLP بررسی شباهت جدایه ها با

کلمات کلیدی

, آکتینومیس تها, کربوکسی متیل سلولاز, فعالیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031243,
author = {تقی زاده, نفیسه and فارسی, محمد and پاکدین پاریزی, علی},
title = {بهینه سازی شرایط تولید اندوگلوکاناز باکتری های آکتینومیست جدا شده از کمپوست قارچ خوراکی},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-6705},
pages = {17--28},
numpages = {11},
keywords = {آکتینومیس تها، کربوکسی متیل سلولاز، فعالیت آنزیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی شرایط تولید اندوگلوکاناز باکتری های آکتینومیست جدا شده از کمپوست قارچ خوراکی
%A تقی زاده, نفیسه
%A فارسی, محمد
%A پاکدین پاریزی, علی
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6705
%D 2012

[Download]