برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (15), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (63-83)

عنوان : ( تحلیل عناصر تهدید سیاسی-امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران )

نویسندگان: هادی اعظمی , علی اکبر دبیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقسیمات کشوری یکی از مهمترین و موثرترین ابزارهای حکومت در سازماندهی سیاسی فضا به شمار می رود. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچکتر دارای سابقه دیرینه ای است و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی (هخامنشیان) تا به امروز، برای اداره و کنترل مطلوب تر فضای سرزمین مورد استفاده قرار گرفته است. نقش و کارکرد تقسیمات کشوری و ارتباط مستقیم آن با بقاء ملی، تسهیل اعمال اراده حکومت، کنترل فضای سرزمین، و.... نشان دهنده اهمیت کارکرد سیاسی –امنیتی نظام تقسیمات کشوری است. اما در ایران وجود پاره ای از عوامل تهدید آفرین در نظام تقسیمات کشوری باعث ضعف و ناکارآمدی تقسیمات کشوری موجود در عمل به وظایف خود شده است. در این میان تهدیدات سیاسی و امنیتی به دلیل ماهیت خود دارای اهمیت بسزایی هستند. در این پژوهش 7 عامل شامل افزایش تمرکز سیاسی- اقتصادی، بی توجهی به جغرافیای فرهنگی کشور، شکل گیری رقابت های محلی و ناحیه ای، شکل گیری حفره های دولت، رخنه عوامل غیر رسمی در نظام تقسیمات کشوری، بی توجهی به مشارکت مردم تک عامله بودن قانون تقسیمات کشوری به عنوان مهمترین عناصر تهدید سیاسی- امنیتی نظام تقسیمات کشوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. سازماندهی سیاسی فضا، نظام تقسیمات کشوری، ایران، تهدیدات تقسیمات کشوری

کلمات کلیدی

, سازماندهی سیاسی فضا, نظام تقسیمات کشوری, ایران, تهدیدات تقسیمات کشوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031252,
author = {اعظمی, هادی and دبیری, علی اکبر},
title = {تحلیل عناصر تهدید سیاسی-امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران},
journal = {برنامه ریزی و آمایش فضا},
year = {2012},
volume = {15},
number = {4},
month = {February},
issn = {1605-9689},
pages = {63--83},
numpages = {20},
keywords = {سازماندهی سیاسی فضا، نظام تقسیمات کشوری، ایران، تهدیدات تقسیمات کشوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عناصر تهدید سیاسی-امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران
%A اعظمی, هادی
%A دبیری, علی اکبر
%J برنامه ریزی و آمایش فضا
%@ 1605-9689
%D 2012

[Download]