روابط خاک و گیاه, دوره (3), شماره (11), سال (2012-12) , صفحات (43-51)

عنوان : ( تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری )

نویسندگان: حسن بیات , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , نوید وحدتی مشهدیان , یحیی سلاح ورزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالیسیلیک اسید یکی از هورمون هایی است که کاربرد آن در مقاومت به تنش هایی همچون شوری افزایش یافته است. بدین منظور و جهت بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید و شوری بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی شامل سه سطح سالیسیلیک اسید (صفر، 1 و 2 میلی مولار) و سه سطح کلرید سدیم (صفر، 150 و 300 میلی مولار) با 4 تکرار تحت شرایط کنترل شده گلخانه انجام شد. روش کاربرد سالیسیلیک اسید به صورت محلول پاشی برگی و هر 2 هفته یکبار بود. کلرید سدیم نیز به صورت خاکی و از طریق آبیاری (200 میلی لیتر به ازای هر گلدان) با فواصل سه روزه به گیاهان داده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که تنش شوری (300 میلی مولار) میزان ارتفاع، وزن زیست توده، تعداد گل و شاخص کلروفیل را به ترتیب 52، 59، 100 و 61 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. کاربرد سالیسیلیک اسید با غلظت 2 میلی مولار باعث افزایش تعداد گل، قطر گل، ارتفاع و شاخص کلروفیل به میزان 100، 35، 40 و 39 درصد نسبت به شاهد تحت شرایط بدون تنش شد. بیشترین میزان سطح برگ، وزن خشک شاخساره، ریشه و زیست توده کل از تیمار 1 میلی مولار سالیسیلیک اسید تحت شرایط تنش شوری (150 میلی مولار) بدست آمد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، کاربرد سالیسیلیک اسید باعث بهبود خصوصیات رشدی و زینتی اطلسی تحت شرایط بدون تنش و شوری شد.

کلمات کلیدی

, اطلسی, تنش شوری, سالیسیلیک اسید, محلول پاشی برگی, نشت یونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031253,
author = {بیات, حسن and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and وحدتی مشهدیان, نوید and سلاح ورزی, یحیی},
title = {تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری},
journal = {روابط خاک و گیاه},
year = {2012},
volume = {3},
number = {11},
month = {December},
issn = {2783-5014},
pages = {43--51},
numpages = {8},
keywords = {اطلسی، تنش شوری، سالیسیلیک اسید، محلول پاشی برگی، نشت یونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری
%A بیات, حسن
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%A سلاح ورزی, یحیی
%J روابط خاک و گیاه
%@ 2783-5014
%D 2012

[Download]