منابع طیبعی ایران, دوره (58), شماره (3), سال (2005-10) , صفحات (545-551)

عنوان : ( مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان )

نویسندگان: وحید حسینی , پیروز عزیزی , مسعود طبری , سید محسن حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین روند تجزیه لاشبرگ در گونه توسکا ییلاقی،‏ در دو توده منطقه اسالم و واز ،‏با شرایط متفاوت سنگ مادری،‏ برگ های تازه خزان کرده در پاییز جمع آوری گردید. لاشبرگ های هر منطقه در چهار گلدان به مدت 7 ماه در شرایط آزمایشگاه قرار گرفتند. به فواصل 21 روز از گلدان ها نمونه گیری و نیتروژن و کربن آنها اندازه گیری شد. مقدار نیتروژن و کربن لاشبرگ ها در دو منطقه در روز اول آزمایش تفاوت معنی داری نداشتند درصد نیتروژن لاشبرگهای منطقه واز 49‎/2 و منطقه اسالم 62‎/2 و درصدکربن لاشبرگ های منطقه واز 35‎/43 و منطقه اسالم 65‎/39 در روز اول به دست آمد . روند تغیرات کربن در دو منطقه معنی دار نبود اما روند تغییرات نیتروژن و تغییرات C/N دردو منطقه معنی دار بود . نسبت C/N درلاشبرگ های منطقه واز از 38‎/17به 35‎/10 و درمنطقه اسالم از 12‎/15 به 67‎/10 کاهش یافت

کلمات کلیدی

, تجزیه لاشبرگ, کربن, نیتروژن, C/N, توسکای ییلاقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031258,
author = {حسینی, وحید and پیروز عزیزی and مسعود طبری and سید محسن حسینی},
title = {مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان},
journal = {منابع طیبعی ایران},
year = {2005},
volume = {58},
number = {3},
month = {October},
issn = {1025-1316},
pages = {545--551},
numpages = {6},
keywords = {تجزیه لاشبرگ، کربن، نیتروژن، C/N، توسکای ییلاقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان
%A حسینی, وحید
%A پیروز عزیزی
%A مسعود طبری
%A سید محسن حسینی
%J منابع طیبعی ایران
%@ 1025-1316
%D 2005

[Download]