پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (6), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (26-35)

عنوان : ( رابطه علی بین احساس انسجام، سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان )

نویسندگان: راشین صبری نظرزاده , محمدسعید عبدخدائی , زهرا طبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش رابطه علی احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله ای و سلامت روان بررسی شد. شرکت کننده ها 405 زن ساکن در شهرستان اهواز در بازه سنی 25 تا 55 سال بود. پرسشنامه های احساس انسجام فلسنبرگ و همکاران، سخت کوشی نجاریان و همکاران، راهبردهای مقابله ای موس و بیلینگز و سلامت روان گلدبرگ توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که الگوی پیشنهادی پیوند احساس انسجام، سخت کوشی، راهبردهای مقابله ای و سلامت روان با داده ها برازش دارد. ضریب مسیر مستقیم و غیر مستقیم احساس انسجام و سلامت روان نیز معنادار بود. همچنین ضریب مسیر اثرات مستقیم سخت کوشی بر راهبرد مقابله ای هیجان مدار، احساس انسجام بر راهبرد مقابله ای هیجان مدار و راهبرد مقابله ای هیجان مدار بر سلامت روان به لحاظ آماری معنادار بود. نتایج و یافته ها نشان داد که احساس انسجام و سخت کوشی نقش تعیین کننده ای در سلامت روان دارند. همچنین تحلیل مسیر مدل علی نشان داد که برخی متغیرها رابطه آنها را پیچیده می کند

کلمات کلیدی

, احساس انسجام روانی , سخت کوشی روانشناختی , سلامت روانی , راهبردهای مقابله با
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031262,
author = {صبری نظرزاده, راشین and عبدخدائی, محمدسعید and طبیبی, زهرا},
title = {رابطه علی بین احساس انسجام، سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان},
journal = {پژوهش در سلامت روانشناختی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {0166-2008},
pages = {26--35},
numpages = {9},
keywords = {احساس انسجام روانی - سخت کوشی روانشناختی - سلامت روانی -راهبردهای مقابله با استرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه علی بین احساس انسجام، سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان
%A صبری نظرزاده, راشین
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A طبیبی, زهرا
%J پژوهش در سلامت روانشناختی
%@ 0166-2008
%D 2012

[Download]