جنگل ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (13-24)

عنوان : ( تاثیر تاج درخت بنه Pistacia atlantica بر پراکنش مکانی خصوصیات شیمیایی خاک )

نویسندگان: وحید حسینی , رضا اخوان , مریم طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اکوسیستم های خشک و نیم ه خشک، تک درختان تأثیر مهمی بر خصوصیات خاک دا شته و تعیین کنند ة ساختار جوامع میکروبی و علفی خاک در ز یر تاج درخت بوده که عملکرد این نوع اکوسیستم ها را تحت تأثیر خود قرار می دهند . هدف از بر ویژگیهای عناصر غذایی خاک (کربن (Pistacia atlantica Desf.var.Kurdica) این تحقیق، بررسی تأثیر تاج درخت بنه آلی، نیتروژن، فسفر ، پتاسیم)، لیتیم و سدیم است. در این تحقیق ، نمونههای خاک در زیر و اطراف یک درخت بنه در منطق ة 2 متر ی به × 20 متر ی به فواصل 2 متر و سپس در 5 محدودة 2 × سروآباد کردستان برداشت شد . نمونهها در یک محدودة 20 فواصل 50 سانتی متر در زیر و ا طراف یک درخت بنه و از 5 سانتی متر اول خاک برداشت شد ند. به منظور تجزیه و ت حلیل پراکنش و تغییرات مکانی متغیر های خاک از روش زمین آمار استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار کربن آلی و نیتروژن خاک در زیر تاج درخت نسبت به نواحی اطراف بیشتر است . مقدار فسفر نیز در زیر تاج درخت بیشتر از نواحی اطراف بود و سطحی فراتر از تاج درخت را پوشش می داد. پتاسیم با افزایش فاصله از پای ة درخت کاهش یافت . سدیم الگوی پراکنش متوسطی در ارتباط با تاج درخت داشت، در حالی که لیتیم الگوی مکانی پراکندهای را نشان داد. به نظر میرسد که پراکنش لیتیم مستقل از موقعیت درخت باشد . نتایج بهدستآمده این فرضیه را تأیید می کند که تفاوت در خصوصیات شیمیایی عناصر غذایی خاک، منجر به پراکنش های مکانی متفاوتی در زیر تاج درخت و با توجه به نوع گونة درختی میشود.

کلمات کلیدی

, تاج درخت, خصوصیات شیمیایی خاک, پراکنش مکانی, زمین آمار, بنه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031264,
author = {حسینی, وحید and رضا اخوان and مریم طهماسبی},
title = {تاثیر تاج درخت بنه Pistacia atlantica بر پراکنش مکانی خصوصیات شیمیایی خاک},
journal = {جنگل ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-6113},
pages = {13--24},
numpages = {11},
keywords = {تاج درخت، خصوصیات شیمیایی خاک، پراکنش مکانی، زمین آمار، بنه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تاج درخت بنه Pistacia atlantica بر پراکنش مکانی خصوصیات شیمیایی خاک
%A حسینی, وحید
%A رضا اخوان
%A مریم طهماسبی
%J جنگل ایران
%@ 2008-6113
%D 2012

[Download]