تحقیقات جنگل و صنوبر, دوره (20), شماره (1), سال (2012-7) , صفحات (25-37)

عنوان : ( تاثیر شدت آتش سوزی بر میزان کربن، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب در خاک های جنگلی (مطالعه موردی: جنگلهای مریوان) )

نویسندگان: فرزانه نظری , وحید حسینی , نقی شعبانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آتش، قسمت جدانشدنی بیشتر اکوسیستم هاست که منطقه مدیترانه و مکان مورد مطالعه که در جنگلهای غرب ایران و شهرستان مریوان واقع است، مستثنی از این مهم نیستند. به منظور بررسی تاثیر شدت آتش سوزی بر میزان کربن، نیتروژن و فسفر خاک، تعداد 56 نمونه از دو عمق 5-0 و 5 تا 15 سانتی متر و از دو منطقه دچار آتش سوزی شده و نشده برداشت شد. سپس تعدادی از نمونه های نسوخته نیز در آزمایشگاه و توسط کوره در پنج دمای 95، 150، 220، 350 و 490 درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت سوزانده شدند و پس از آن کربن آلی از روش والکی بلاک، نیتروژن کل از روش کجلدال و فسفر قابل جذب از روش اولسن اندازه گیری شد. بیشترین میزان کربن آلی و نیتروژن کل در خاک سوزانده شده در دمای (C°) 150 از عمق 5-0 سانتی متر که به ترتیب دارای مقادیر 44/4 و 89/0 درصد بودند و همچنین، بیشترین میزان فسفر قابل جذب در خاک سوزانده شده در دمای (C°) 350 از عمق 5-0 سانتی متر با میانگین 99/14 میلی گرم در کیلوگرم، بود. به طور کلی با افزایش شدت آتش سوزی درصد کربن آلی و نیتروژن کل خاک کاهش و میزان فسفر قابل جذب افزایش پیدا می کند.

کلمات کلیدی

, آتش سوزی, کربن آلی, نیتروژن کل, فسفر قابل جذب, خاک جنگلی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031265,
author = {فرزانه نظری and حسینی, وحید and نقی شعبانیان},
title = {تاثیر شدت آتش سوزی بر میزان کربن، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب در خاک های جنگلی (مطالعه موردی: جنگلهای مریوان)},
journal = {تحقیقات جنگل و صنوبر},
year = {2012},
volume = {20},
number = {1},
month = {July},
issn = {1735-0883},
pages = {25--37},
numpages = {12},
keywords = {آتش سوزی، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، خاک جنگلی، مریوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شدت آتش سوزی بر میزان کربن، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب در خاک های جنگلی (مطالعه موردی: جنگلهای مریوان)
%A فرزانه نظری
%A حسینی, وحید
%A نقی شعبانیان
%J تحقیقات جنگل و صنوبر
%@ 1735-0883
%D 2012

[Download]