آب و خاک, دوره (26), شماره (3), سال (2012-9) , صفحات (700-707)

عنوان : ( جنگلکاری های حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند )

نویسندگان: احسان صیاد , سید محسن حسینی , وحید حسینی , محمد حسن صالحه شوشتری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنگلکاری ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی جانداران خاکزی که از عوامل مهم در پویایی خاک هستند تاثیر می گذارند. این تحقیق به منظور ارزیابی میزان تاثیر جنگلکاری گونه های درختی مختلف بر جانوران خاک صورت گرفت. جنگلکاری های هشت گونه درختی شامل گونه های درختی تثبیت کننده نیتروژن (پنج گونه) و گونه های درختی فاقد این وی‍‍ژگی (سه گونه) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1372 در حاشیه رودخانه دز مستقر شده اند. جهت ارزیابی جانوران خاک در اواسط پاییز سال 1385 در هر قطعه جنگلکاری، دو نمونه به مساحت 5/0  5/0 متر مربع از عمق 25-0 سانتی متری به طور تصادفی برداشت گردید. جانوران مشاهده شده شامل کرم خاکی، حلزون، مورچه، خرخاکی، عنکبوت، پادمان، سوسک و هزارپا بودند. به طورکلی نتایج حاکی از وجود بیشترین فراوانی و زیست توده جانوران در جنگلکاری A. salicinaاست، در حالی که جنگلکاری E. camaldulensis کمترین فراوانی و زیست توده و بیشترین غنای جانوران خاک را داشت. مقایسه فراوانی و زیست توده جانوران خاک در دو گروه جنگلکاری تفاوت معنی داری نشان نداد. تجزیه به مولفه اصلی گونه های درختی جنگلکاری شده بر اساس جانوران مشاهده شده نیز نشان می دهد که نمی توان دو گروه را متفاوت دانست. بنابراین می توان بیان کرد که تفاوت های مشاهده شده زیر گونه های درختی مختلف به خصوصیت تثبیت کنندگی آنها ارتباطی ندارد. از آنجایی که جانوران خاک فاکتور مهمی در تنظیم تجزیه لاشریزه است مطالعه در مورد ارتباط فراوانی و غنای آنها با تجزیه لاشریزه توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, جنگلکاری, گونه درختی تثبیت کننده نیتروژن, جانوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031266,
author = {احسان صیاد and سید محسن حسینی and حسینی, وحید and محمد حسن صالحه شوشتری},
title = {جنگلکاری های حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {700--707},
numpages = {7},
keywords = {جنگلکاری، گونه درختی تثبیت کننده نیتروژن، جانوران خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جنگلکاری های حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند
%A احسان صیاد
%A سید محسن حسینی
%A حسینی, وحید
%A محمد حسن صالحه شوشتری
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]