عنوان : Introduction a Manuscript of the Vendidad from Astan-i qods library in Mashhad ( معرفی نسخه وندیداد موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی )

نویسندگان: فاطمه جهانپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

There is a manuscript of the Vendidad in the part of manuscripts of Astan e Qods library with general number 26288. This manuscript has written by two writer in two epochs different. Writer of old part is Bahram ibne Marzban ibne Feredon ibne Bahram ibne Rostam ibne Bondar ibne Shahmardan ibne Dinyar, from Zoroastrian family and brother of author of Ms. Bondahishn TD2 and Ms. Vendidad of Tehran University. Bahram wrote this Ms. Under order Bahram ibne Kiyan ibne Sorkhab ibne Rostam ibne Zaman, and in Safavid era(992 yazghirdi,1623 A.D.,1032 A.H.) Writer of another part is Bamath ibne Nushirvan under order Mobad Khodabakhsh ibne Kaykhosro ibne Mehrban, in Qajar spell. This book is including of Yasna, Visprad, Vendidad and neiranghha. This manuscript has written for training of dasturan. The purpose of this paper is to explore this worth manuscript.

در بخش نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، نسخه وندیدادی نگه داری می شود که توسط دو کاتب در دو دوره زمانی کتابت شده است. بخش قدیمی آن بوسیله بهرام بن مرزبان بن فریدون بن بهرام بن رستم بن بندار بن شهمردان بن دینیار در سال 992 یزگردی برابر با 1032 قمری به دستور بهرام بن کیان بن سرخاب بن رستم زمان، و بخش جدید آن توسط بامث بن نوشیروان و به دستور موبد خدابخش بن کیخسرو بن مهربان شاید در دوره قاجار(عصر ناصری) نوشته شده است. این کتاب مشتمل بر یسنا، ویسپرد، وندیداد و نیرنگ ها و ادعیه است که جهت برگزاری یزشن و نیز آموزش به دستوران و دستورزادگان کتابت شده است. هدف این مقاله بررسی این نسخه ارزشمند دینی است.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:103127,
author = {جهانپور, فاطمه},
title = {Introduction a Manuscript of the Vendidad from Astan-i qods library in Mashhad},
booktitle = {},
year = {},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Introduction a Manuscript of the Vendidad from Astan-i qods library in Mashhad
%A جهانپور, فاطمه
%J
%D

[Download]