پژوهشنامه انقلاب اسلامی, دوره (1), شماره (4), سال (2012-10) , صفحات (165-185)

عنوان : ( تأثیر رهبری امام خمینی(ره) بر سرمایه اجتماعی در جریان انقلاب اسلامی ایران )

نویسندگان: سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه اجتماعی را میتوان مجموعهای از عناصر نظیر اعتمادجمعی، هنجارها و شبکهها دانست که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک جامعه شده و در قالب آن همکاریها تسهیل میگردد. به حرکت درآوردن سرمایههای اجتماعی متروک، مؤلفه ای مثبت در راه تجمیع نیروها وتقویت همکاریها است ودرفرآیند ایجاد تغییرات سیاسی- اجتماعی نقش قابل توجهی دارد. این نکته در انقلابها که ازمصادیق مهم تغییرات اجتماعی هستند، جایگاه برجستهای مییابد. چراکه انقلابها نیازمند مشارکت، آگاهی و اعتمادند و این مهم بابکارگیری سرمایه اجتماعی و استفاده بهینه از آن میسر میشود. در این نوشتار پس از تبیین مفهوم سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن، با نگاهی استنباطی و مبتنی بر سیرة نظری و عملی امام خمینی(ره) و با تکیه بر تحلیل گفتارها و واکاوی اندیشه وی در این باب، نشان میدهیم که ایشان با بهرهگیری بهینه از عناصر و نهادهای مذهبی، سه مؤلفۀ اعتماد، انسجام و مشارکت را تقویت نموده و در نتیجه توانست سرمایۀ اجتماعی جامعه ایران را به طرز مطلوب و در راستای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تقویت و مدیریت نماید.

کلمات کلیدی

, امام خمینی(ره), سرمایه اجتماعی, مشارکت, اعتماد, انسجام, مردم, انقلاب اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031282,
author = {اطهری, سیدحسین},
title = {تأثیر رهبری امام خمینی(ره) بر سرمایه اجتماعی در جریان انقلاب اسلامی ایران},
journal = {پژوهشنامه انقلاب اسلامی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {4},
month = {October},
issn = {2251-8681},
pages = {165--185},
numpages = {20},
keywords = {امام خمینی(ره)، سرمایه اجتماعی، مشارکت، اعتماد، انسجام، مردم، انقلاب اسلامی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر رهبری امام خمینی(ره) بر سرمایه اجتماعی در جریان انقلاب اسلامی ایران
%A اطهری, سیدحسین
%J پژوهشنامه انقلاب اسلامی
%@ 2251-8681
%D 2012

[Download]