هفتمین همایش بیوتکنولوژی ملی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12

عنوان : ( جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیمی آکتینومیست های گرما دوست کمپوست قارچ )

نویسندگان: نفیسه تقی زاده , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آکتینومیست ها، بویژه گونه های گرمادوست، به عنوان اصلی ترین اجزای میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی تکمه ای شناخته شده اند. این گروه از باکتر یها توانایی زیادی در تولید آنزیم های تجزی هکننده و آنتی بیوتیک ها دارند. آکتینومیست هایگرمادوست از مراحل مختلف تهیه کمپوس ت با تکنیک رقیق سازی جداسازی و کشت خالص تهیه گردید. از نتایج تس تهای16 برای شناسایی جدایه ها استفاده شد. توانایی تجزیه سلولز در هر SrRNA بیوشیمیایی و تجزیه و تحلیل الگوی برشی ژنو ارزیابی فعالیت تجزیه (Filter paper assay) کدام از جدایه ها با استفاده از دو روش ارزیابی با کاغذ صافیهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر فعالیت آنزیمی برای هر pH در دما و (CMCase assay) کربوکسی متیل سلولزکدام از جدایه ها بر اساس میلی گرم گلوکز آزاد شده از یک میلی لیتر عصاره ناخالص برای هرکدام از سوبستراها تعیین شد. درهای مختلف تعیین شدند و بر pH هر کدام از رو شهای ارزیابی فعالیت آنزیمی جدایه های با فعالیت سلولازی بالا در دما ومتفاوت بودند. جدایه های 23 و 15 بالاترین pH اساس نتایج بدست آمده جدایه های مختلف دارای حداکثر فعالیت در دما وفعالیت سلولازی را در دمای کمپوست داشتند.

کلمات کلیدی

, CMCase assay , FPU assay , آکتینومیست های گرمادوست, فعالیت سلولازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031284,
author = {تقی زاده, نفیسه and فارسی, محمد and پاکدین پاریزی, علی and طریقی, سعید},
title = {جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیمی آکتینومیست های گرما دوست کمپوست قارچ},
booktitle = {هفتمین همایش بیوتکنولوژی ملی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {CMCase assay ،FPU assay ، آکتینومیست های گرمادوست، فعالیت سلولازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیمی آکتینومیست های گرما دوست کمپوست قارچ
%A تقی زاده, نفیسه
%A فارسی, محمد
%A پاکدین پاریزی, علی
%A طریقی, سعید
%J هفتمین همایش بیوتکنولوژی ملی جمهوری اسلامی ایران
%D 2011

[Download]