دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , 2012-12-12

عنوان : ( شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: غلامرضا رزمی , احمد رشیدی , مسلم پورحسینی سرنی , سعید یغفوری , محسن سیدآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف : تیلریوز از بیماریهای مهم عفونی گوسفندان ایران می باشد . این بیماری هرساله خسارات زیاد اقتصادی ناشی از کاهش فراوارده های دامی و تلفات در گوسفندان ایجاد می نماید . کنترل تیلریوز در گوسفندان نیازمند شناسایی عامل و ناقلین آن در هرمنطقه آب و هوایی می باشد. با توجه به اهمیت تیلریوز در گوسفندان استان های خراسان رضوی وشمالی ، مطالعه ای ملکولی در باره شناسایی کنه های ناقل طی سالهای 1390-1389 انجام شد . مواد و روش کار : دراین بررسی تعداد 429 کنه در استان خراسان رضوی و 434 کنه در استان خراسان شمالی از گله های مشکوک به تیلریوز جمع آوری گردید. کنه ها برمبنای گونه شناسایی شده به مجموعه های 5 تایی تقسیم بندی گردیدند و غدد بزاقی آنها با استفاده از وسایل حشره شناسی و استریومیکروسکپ برداشت شدند . آنگاه نمونه های غدد بزاقی جمع آوری شده با روش Semi-nested PCR مورد آزمایش قرار گرفت . نتایج و بحث: نتایج شناسایی کنه های جمع آوری شده نشان داد کنه های غالب در هر دواستان رپی سفالوس تورانیکوس و هیالوما مارژیناتوم می باشند . همچنین هیالوما آناتولیکم و همافیزالیس فقط در استان خراسان رضوی مشاهده گردید . فراوانی رپی سفالوس بورسا و درماسنتور مارژیناتوس دراستان خراسان شمالی بیشتر از استان خراسان رضوی بودند. از مجموع 130 مجموعه غد بزاقی کنه های آز مایش شده با روش PCR، 7 مجموعه غدد بزاقی کنه رپی سفالوس تورانیکوس در خراسان رضوی و 4 مجموعه غدد بزاقی کنه های رپی سفالوس تورانیکوس و هیالوما مارژیناتوم در خراسان شمالی آلودگی به تیلریا را نشان دادند . نتایج آزمایش Semi-nested PCR نشاندهنده آلودگی 5 نمونه و 2نمونه از غدد بزاقی کنه های رپی سفالوس تورانیکوس استان خراسان رضوی به ترتیب به تیلریا اویس و تیلریا لستوکاردی بودند. همچنین 3نمونه از غدد بزاقی کنه های هیالو ما مارژیناتوم خراسان شمالی واجد آلودگی مخلوط تیلریا اویس و لستوکاردی و یک نمونه از غدد بزاقی رپی سفالوس تورانیکوس این استان آلوده به تیلریا اویس بودند. بر پایه نتایج بدست آمده بنظر می رسد دو گونه رپی سفالوس تورانیکوس و هیالوما مارژیناتوم تورانیکوس نقش مهمی در انتقال دو گونه تیلریا اویس و تیلریا لستوکاردی در استان خراسان رضوی و شمالی دارند

کلمات کلیدی

, تیلریا , Semi-nested PCR, گوسفند, استان های خراسان رضوی و شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031285,
author = {رزمی, غلامرضا and رشیدی, احمد and پورحسینی سرنی, مسلم and یغفوری, سعید and سیدآبادی, محسن},
title = {شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی},
booktitle = {دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی},
year = {2012},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {تیلریا ، Semi-nested PCR، گوسفند، استان های خراسان رضوی و شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی
%A رزمی, غلامرضا
%A رشیدی, احمد
%A پورحسینی سرنی, مسلم
%A یغفوری, سعید
%A سیدآبادی, محسن
%J دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
%D 2012

[Download]